Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası
İçindekilerGizle

 1. İş Kazası Nedir?
 2. İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?
 3. İş Kazası Davasında Tazminatın Belirlenmesi
  1. İş Kazası Davasında Manevi tazminat
  2. İş Kazası Davasında Maddi Tazminat
  3. İş Kazası Sebebiyle Ölüm Halinde Tazminat
  4. İş Kazası Nedeniyle Yakınların Tazminat Hakkı
 4. İş Kazasında İşverenin Sorumluluğu
 5. İş Kazasında İşçinin Yükümlülükleri
 6. Devlet Memurunun İş Kazası Geçirmesi
 7. İş Kazasında Maluliyet Durumu
  1. Geçici İş Göremezlik Nedir?
  2. Kalıcı İş Göremezlik Nedir?
 8. İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulmalıdır?
 9. İş Kazasında Kaza Raporu Tutulması
 10. İş Kazası Bildirim Süresi
 11. İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?
 12. İş Kazası Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?
 13. İş Kazası Tazminat Davası Dava Açma Süresi
 14. İş Kazası Sonucunda Ceza Davası Süresi
 15. İş Kazasının Tespiti
 16. İş Kazası Tazminat Davası İspat Şartları Nelerdir?
 17. Sık Sorulan Sorular
  1. Hangi Kazalar İş Kazasına Girer?
  2. İş Kazası Geçirdim Şikâyetçi Olmadım, Ne Olur?
  3. Sigortasız İşçinin İş Kazasında Tazminatı Çıkar Mı?
  4. İş Kazasında Şikâyet Süresi Nedir?
  5. İş Kazasında Tazminatlar Nasıl Hesaplanır?
  6. İş Kazası Olunca Ne Olur?
  7. İş Kazasına Hangi Avukat Bakar?
  8. İş Kazası Tazminat Davası Masrafları Ne Kadardır?
  9. İş Kazası Tazminatı Davası Avukat Masrafları Ne Kadardır?
  10. İş Kazası Geçirdim Yasal Haklarım Nelerdir?
  11. İş Kazası Avukatı Bulmak İstiyorum
  12. İş Kazası Avukat Vekâlet Ücreti Ne Kadar?
  13. İş Kazasında Sonradan Şikâyetçi Olunabilir Mi?
  14. Serviste Geçirilen Kaza İş Kazası Mıdır?
  15. Mesai Saati Dışında Kaza Geçirmek İş Kazası Sayılır Mı?
  16. İş Kazası Geçirdim Tazminatımı Alabilir Miyim?
  17. İstanbul İş Kazası Avukatı
  18. İş Kazasında Hastane Masraflarını Kim Öder?
  19. İşverenin İş Kazasını Bildirmemesi Suç Mudur?
  20. İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?
  21. İşyeri Dışında Kaza Geçirmek İş Kazası Mıdır?

İş Kazası Nedir?

İş kazası işçinin çalışmakta olduğu, işverene ait olan işyerinde işin yürümesi için çalışırken, işe giderken veya işyeri dışında işyeri ile ilgili faaliyetleri yerine getirirken kaza geçirmesidir. İş kazası sonucunda tazminat davası açılabilir.

Kazanın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için:

 1. Kaza geçiren işçi sigortalı olmalı
 2. Sigortalı işçi 5510 sayılı kanunun 13. Maddesinde gösterilen durumlara göre kazaya uğramış olmalı
 3. Kazada illiyet bağı kurulabilmeli
 4. İşçi kaza neticesinde bedensel veya ruhsal açıdan bir zarar doğmuş olmalıdır.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesine göre iş kazası sayılan haller ve iş kazası nedeniyle tazminat davası açılabilecek haller şu şekildedir:

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazası Davasında Tazminatın Belirlenmesi

İş kazası sonucunda tazminat davasında tazminat belirlenirken kazanın kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda dahi sosyal devlet ilkesi uyarınca işverenin sorumluluğuna gidilmektedir. Bu kapsamda kaza geçiren işçinin maddi ve manevi tazminat hakkı bulunur. Maddi tazminat kaza neticesinde oluşan sakatlık nedeniyle yapılan tedavinin masrafları, işçinin çalışamamasından kaynaklı olarak oluşan kazanç kaybının giderilmesi ve yine işçinin bu sebeple yaşadığı ekonomik olumsuzluğu ortadan kaldırmak üzere istenebilecektir. Sigortalının iş kazası sonucunda ölmesi halinde ise yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebileceklerdir. Manevi tazminat ise kişinin bu süreçte yaşadığı üzüntü, elemin giderilmesi sebebiyle ödenecektir.

Tazminat işçinin veya işveren dışındaki başka bir kişinin %100 oranla kusurlu olması durumunda istenemeyecektir. Tazminat istenebilmesi için işçinin çok ufak da olsa kusurunun bulunması yeterlidir. İş kazası tazminat davası açma süresi 10 yıldır. 

İş Kazası Davasında Manevi tazminat

İşçi yaşadığı kazadan dolayı yaşadığı elem ve kederin giderilmesi için manevi tazminat davası açabilmektedir. İş kazası nedeniyle manevi tazminat davası hakkı bulunmaktadır. Bunun yanında işçinin ölümü ya da ağır halde yara alması durumunda işçinin yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabileceklerdir. Manevi tazminat davası neticesinde hükmedilecek miktar durumun özellikleri, zararın büyüklüğü, kusur oranları ve tarafların ekonomik durumları değerlendirilerek somutlaştırılır.

İş Kazası Davasında Maddi Tazminat

Maddi tazminat kaza neticesinde oluşan sakatlık nedeniyle yapılan tedavinin masrafları, işçinin çalışamamasından kaynaklı olarak oluşan kazanç kaybının giderilmesi ve yine işçinin bu sebeple yaşadığı ekonomik olumsuzluğu ortadan kaldırmak üzere istenebilecektir. İş kazası nedeniyle maddi tazminat davası hakkı bulunmaktadır.

İşçinin hanesinde oluşan maddi kayıplar, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelmesinden kaynaklanan maddi zararlar, tedavi masrafları değerlendirilerek maddi tazminat miktarı kararlaştırılır. 

İş Kazası Sebebiyle Ölüm Halinde Tazminat

İş kazası sonucunda işçinin ölmesi nedeniyle oluşan cenaze giderleri maddi tazminat olarak talep edilebilecektir. Bunun yanında ölenin annesi, babası çocukları ve eşinin ölen kişinin desteğinden yoksun kalmaları nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı da talep edilebilecektir.

İş Kazası Nedeniyle Yakınların Tazminat Hakkı

İş kazası sonucunda zarar gören yakınların iş kazası nedeniyle tazminat davası açmaya hakkı bulunmaktadır. Çünkü  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 56/2. Maddesinde belli bir sınırlama getirilmemiştir. 

''Bir kişinin iş kazası sebebiyle bedensel ya da cismani zarara uğraması halinde kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşi vb. çok yakınlarının da aynı kaza sonucunda sinirsel ve ruhsal olarak sağlığı bozulmuşsa onlar da manevi tazminat isteyebileceklerdir. Bu gibi durumlarda mirasçı olma şartı aranmamaktadır...'' Yargıtay 21. H.D. 2018/6902 Esas , 2019/4016 Karar sayılı İlamı

İş Kazasında İşverenin Sorumluluğu

Kazanın kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda dahi sosyal devlet ilkesi uyarınca işverenin sorumluluğuna gidilmektedir. Bu sebeple iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları hem asıl işverene hem de alt işverene karşı açılabilecektir.

İş Kazasında İşçinin Yükümlülükleri

Meydana gelen iş kazasından işçi ve işveren birlikte kusurlu ise bu durumda işçi de kendi kusuru kadar sorumlu olacaktır.

Devlet Memurunun İş Kazası Geçirmesi

Memurun iş yerinde veya işini yürütmesi nedeniyle işyeri dışında meydana gelen her türlü kaza iş kazası sayılır. Memurların kaza geçirmelerinden kaynaklı olarak çalıştıkları kuruma karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakları mevcuttur.

İş Kazasında Maluliyet Durumu

Maluliyet tespiti işlemi, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma durumunu, görevini yerine getiremeyecek bir halde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden oluşan Kurum Sağlık Kurullarınca yerine getirilir.

İş kazasında maluliyet oranı 5510 sayılı kanunun 25. Maddesince düzenlenmiştir. Buna göre:

 1. Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.
 2. Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

Yetkili sağlık kurumlarından rapor alındıktan sonra dosya en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. İşçinin maluliyet oranı Bölge Sağlık Kurulu tarafından tespit edilir.

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Sigortalı kişinin, iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması ya da hastalanması ve analık gibi hallerde istirahat etmesidir. SGK tarafından yetkilendirilmiş olan hekim ya da sağlık kurulu tarafından verilen rapor ile geçici iş göremezliğin süresi belirlenir.

Kalıcı İş Göremezlik Nedir?

Kalıcı iş göremezlik, geçici iş göremezliğin sonunda sigortalı kişinin çalışmasına engel olan iş kazası, meslek hastalığı ya da hastalık gibi durumların düzelmediği, kişiye çalışma gücü yeniden kazandırılamamış ise kalıcı iş göremezlikten söz edilebilir.

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulmalıdır?

İş kazasının meydana gelmesinin ardından özenli ve hızlı bir şekilde iş kazası tutanağı tutulmalıdır. Tutanakta ;

 1. Kazanın ne şekilde meydana geldiği,
 2. Kaza geçiren kişinin detaylı olarak kişisel bilgileri
 3. Olayın görgü tanıklarının bilgileri,
 4. İşçinin görevi ve işe başlama tarihi
 5. Olay sonunda işyeri doktoru tarafından müdahalenin sağlanıp sağlanmadığı,
 6. Kaza sonucu herhangi bir uzuv kaybı yaşanıp yaşanmadığı,
 7. Kazaya sebep olan araç ve gereçler,
 8. Kazanın meydana geldiği alanın fotoğrafları detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

İş Kazasında Kaza Raporu Tutulması

İş kazasının ardından kaza raporunun derhal ve özenli bir şekilde tutulması işçinin herhangi bir hak kaybı yaşamasını önlemek adına oldukça önem taşır. İşveren kaza durumunu rapor haline getirmesi için yükümlü kılınmıştır.

İş Kazası Bildirim Süresi

İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir. İşçinin kendisine yardım ve ödenek bağlanabilmesi için bildirim şarttır.

Sigortalı bir işçinin iş kazası geçirmesi durumunda işverenin bu durumu 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekir. Kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirim yapılabilir. Şantiye şeflerinin iş kazası geçirmesi durumunda ise bu süre farklıdır. Bu durumda bildirim 3 iş günü değil derhal yapılmalıdır.

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendinde sayılan çalışanların iş kazası geçirdiklerinde bildirim süresi ise oluşan rahatsızlığın ortadan kalkmasından sonraki 3 iş günüdür.  Ancak rahatsızlık 1 aydan uzun sürecek durumda ise ve bu durum bildirim yapılmasına engel oluşturuyorsa bildirim iş kazasından itibaren en geç 1 ay içerisinde yapılmalıdır.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası sebebiyle açılacak tazminat davası, iş mahkemelerine, işyerindeki işçinin icra ettiği iş gereği yaralanması veya ölümü halinde işverenin işçiye yahut yakınlarına tazminat ödemesi için açılan maddi ve manevi tazminat davası türüdür. Bu dava türü işverene açılabildiği gibi alt işverene de açılabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İş kazası tazminat davası genel yetkili iş mahkemesi, işverenin yerleşim yeri mahkemesi olabildiği gibi iş kazasının meydana geldiği yerdeki iş mahkemesi de yetkili olabilir. İş kazası sonucunda işçinin ölümü gerçekleşmiş ise işçinin yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkili hale gelir.

İş Kazası Tazminat Davası Dava Açma Süresi

İş kazasından dolayı tazminat davası açma süresi Türk Borçlar Kanunu m.146 gereği, iş kazasının meydana geldiği andan itibaren 10 yıldır.

İş Kazası Sonucunda Ceza Davası Süresi

İş kazasından dolayı bir ceza davası açılması durumda dava açma süresi/dava zamanaşımı süresi olarak ceza davasının zamanaşımı süresi uygulanır. Fakat bu süre yukarıda belirtilen tazminat davası açma süresi/dava zamanaşımı süresi olan 10 yıldan az ise tazminat davasının zamanaşımı süresi uygulanır.

İş Kazasının Tespiti

İş kazası meydana geldikten sonra işverenin ya da işçinin kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun müfettişleri kazanın iş kazası olup olmadığını inceleyip rapor düzenlemektedir. Raporda kazanın iş kazası olarak nitelendirilmesi halinde hak sahibi mahkemesinde tazminat hakkını kullanabilir. Fakat meydana gelen olay iş kazası olmasına rağmen SGK tarafından iş kazası olarak nitelendirilmemesi halinde, işveren ve SGK davalı olacağı iş kazasının tespiti davası açılmalıdır.

İş kazasının tespiti davasında SGK davalı taraf olabilir, fakat iş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında SGK taraf olamamaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası İspat Şartları Nelerdir?

Yargıtay 21. H.D. 2018/4508 E. ve 2019/3783 K. sayılı ilamında ''Başka bir anlatımla, bir olayın iş kazası sayılabilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesini yeterli bulmuştur. İş kazası tazminat davası bakımından özel olarak başka bir ispat yöntemi bulunmamaktadır. İş kazası nedeniyle tazminat davası her türlü delille ispatı mümkündür.'' denilmiştir. Bir kazanın iş kazası olup olmadığı ve iş kazası sonucunda tazminat davası ile bu durumlarda ispatın her tür delil ile sağlanabileceğini ifade etmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Hangi Kazalar İş Kazasına Girer?

İş Kazası Sayılan Durumlar ;

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazası Geçirdim Şikâyetçi Olmadım, Ne Olur?

Şikâyetçi olunmaması veya işçinin şikâyetinden vazgeçmesi iş kazasının maddi ve manevi tazminat davası ya da destekten yoksun kalma davası açma hakkını tamamıyla ortadan kaldırmaz. Bu hak ortadan kalkmadığı gibi işçinin özellikle tazminat haklarından vazgeçtiğini beyan etmedikçe bu hakları sabit kalmaktadır.

Sigortasız İşçinin İş Kazasında Tazminatı Çıkar Mı?

Sigortasız işçi çalıştıran işyerlerine idari para cezası uygulanır. Ve bununla birlikte işverenin sigortasız işçiye uğradığı iş kazasından dolayı tazminat ödeme yükümlülüğü doğar. Sigortasız işçi iş kazası geçirmişse tazminat için kaza iş kazası kapsamında olmalı ve işverene ait kurumda çalışıyorken kaza geçirmiş olmalıdır.

İş Kazasında Şikâyet Süresi Nedir?

İş kazası şikâyet süresi 10 yıldır.

İş Kazasında Tazminatlar Nasıl Hesaplanır?

İş kazası sonucunda tazminat hesaplanırken işçinin kaza geçirmediği ihtimalde elde edeceği gelir dikkate alınır. Hesaplama bilirkişi aracılığıyla yapılır. Dikkate alınması gereken hususlar:

 1. İşçinin maluliyet oranı
 2. İşçinin yaşı
 3. İşçinin aldığı ücret
 4. Tarafların kusurluluk durumları

İş Kazası Olunca Ne Olur?

İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda öncelikle kuruma bildirim yapılmalıdır. Bunun yanında işçinin iş kazası sonucunda birtakım hukuki hakları meydana gelir. İşçi maluliyet oranınca bu haklarını kullanabilir hale gelir.

İş Kazasına Hangi Avukat Bakar?

Türkiye’de avukatlar her davaya bakabilmektedirler. İş kazası avukatı şeklinde özel bir tanımlama mevcut değildir. Ancak iş kazası alanında uzmanlaşmış avukatlar bulunmaktadır. Bunun yanında her avukat iş kazası davalarına bakabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Masrafları Ne Kadardır?

Bazı istisnalar dışında mahkemelerde açılacak her dava ''gider avansı tarifesine'' göre belirlenir. Tarifeye göre her davanın gider avansı ve harçları ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu masraflar yatırılmadan dava açılamaz. Açılsa da açılmamış sayılabilir İş kazası tazminat davasında da yargılama giderleri tarifede yer almaktadır. İş kazası nedeniyle tazminat davası açılması durumunda kazanın boyutu ve tazminatın boyutuna göre masraf değişkenlik gösterir. Dava masrafları için yürürlükteki masraf tarifesi yazısını inceleyebilirsiniz.

İş Kazası Tazminatı Davası Avukat Masrafları Ne Kadardır?

İş kazası nedeniyle tazminat davasında avukatlık ücreti 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 164/2. Md. ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi sınırları içerisinde avukat ve müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılabilir. 

İş Kazası Geçirdim Yasal Haklarım Nelerdir?

İş kazası geçiren işçinin yaşadığı olumsuz durumdan dolayı yaşadığı üzüntü ve ekonomik kayıp dolayısıyla yasal hakları bulunur. Bu haklar şu şekildedir:

Öncelikle kaza geçiren işçinin veya bu işçinin ölümü halinde yakınlarının sahip olduğu birtakım haklar bulunur.

 1. Maddi tazminat
 2. Manevi tazminat
 3. İş gücü tazminatı
 4. Destekten yoksun kalma tazminatı

Bunun yanında işçinin Sosyal güvenlik Kurumu’ndan talep edebileceği haklar şu şekildedir:

 1. Geçici iş göremezlik ödeneği
 2. Sürekli iş göremezlik ödeneği
 3. Ölüm yaşanması durumunda işçinin yakınlarına ölüm geliri

İş Kazası Avukatı Bulmak İstiyorum

İş kazası dava sürecinde avukat desteği almak isteyen vatandaşların uzman iş kazası avukatı ile dava sürecini yönetmeleri önemlidir. Büromuz işçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Kazası Avukat Vekâlet Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Bu değerin altında olmamakla birlikte davanın karışıklığı, sürecin uzunluğu, dosyanın bulunduğu il gibi unsurlar dikkate alınarak vekalet ücreti değişkenlik gösterecektir.

İş Kazasında Sonradan Şikâyetçi Olunabilir Mi?

İş kazası şikâyete bağlı değildir. İşçi geçirdiği iş kazasının ardından verdiği ifadede kusurun kendinde olduğunu ifade ederse veya hiç şikâyetçi olmazsa bu durumda işveren hakkında açılacak ceza davalarında takipsizlik sonucu ile karşılaşılacaktır.

İşçi ilk ifadesinde şikâyetçi olmadığını ifade ettikten sonra verdiği ifadede değişiklik yapmak isterse bunun için haklı sebeplerinin bulunması gerekir. Bu sebebe örnek olarak işçinin kandırılması verilebilir. Haklı sebep bulunmadan ifade değiştirilmemektedir.

Serviste Geçirilen Kaza İş Kazası Mıdır?

Servis aracında kaza geçiren işçi 5510 Sayılı Kanunun 13. Maddesinin e fıkrasına göre iş kazası geçirmiş olur. Düzenlemeye göre iş kazası: Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Mesai Saati Dışında Kaza Geçirmek İş Kazası Sayılır Mı?

İşçinin uğradığı kazanın mutlaka mesai saatleri içerisinde gerçekleşmesi şart değildir. İşçinin işyeri sınırları içerisinde uğramış olduğu veya iş yeri sınırları içerisinde değilse de görevi sebebiyle bulunduğu yerde geçirdiği kaza 5510 Sayılı kanunun 13. Maddesinde gösterilen iş kazası sayılan unsurların gerçekleşmesi halinde kaza bir iş kazası olacaktır.

İş Kazası Geçirdim Tazminatımı Alabilir Miyim?

İş kazası geçiren işçi sigortasız olsa dahi tazminat alabilmektedir. İşçinin bu kapsamda maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunur. İşçiye maluliyet oranı kadar tazminata hükmedilir.

İstanbul İş Kazası Avukatı

İş kazası sonucunda işçinin hak kaybı yaşamaması için bir avukat desteği alması oldukça önemlidir. Avukatlar bu süreçte yaşanan uyuşmazlığın her aşamasında yer alarak sürecin özenli takibini gerçekleştireceklerdir.

İş Kazasında Hastane Masraflarını Kim Öder?

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2016/7421 E. 2017/8929 K. Sayılı 07.11.2017 tarihli kararına göre:

İş kazası nedeniyle, sigortalının başvuracağı mercii kendisini bu yönden güvenceye alan, Kurum ve onların sağlık kuruluşlarıdır. İşveren, bu tür zararlandırıcı olayların meydana gelmesi durumlarında; artık sigortalısına karşı muhatap olmaktan çıkar, kurum doğrudan devreye girer. Esasen işveren de belirtilen sigorta kolu sebebiyle Kanun’un belirlediği orandan prim ödemek ve ayrıca koşulları varsa, Kurumun yaptığı harcamaları kuruma geri vermekle sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle, gerek sigortalı ve gerekse işveren, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan birbirlerine karşı değil, doğrudan Kuruma karşı sorumludurlar.

Özetle iş kazasının oluşumundan itibaren her türlü sağlık yardımından Kurumun sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle gerek sigortalı ve gerekse işveren, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan birbirlerine karşı değil, doğrudan Kuruma karşı sorumludurlar.

İşverenin İş Kazasını Bildirmemesi Suç Mudur?

İş sağlığı ve güvenliği kanununun 14.maddesi gereğince işverenin meydana gelen iş kazasını bildirim yükümlülüğü bulunur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverene karşı idari para cezası yaptırımı uygulanır.

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş kazası geçiren işçinin yaşadığı olumsuz durumdan dolayı yaşadığı üzüntü ve ekonomik kayıp dolayısıyla yasal hakları bulunur. Bu haklar şu şekildedir:

Öncelikle kaza geçiren işçinin veya bu işçinin ölümü halinde yakınlarının sahip olduğu birtakım haklar bulunur.

 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat
 • İş gücü tazminatı
 • Destekten yoksun kalma tazminatı

Bunun yanında işçinin Sosyal güvenlik Kurumu’ndan talep edebileceği haklar şu şekildedir:

 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik ödeneği
 • Ölüm yaşanması durumunda işçinin yakınlarına ölüm geliri

İşyeri Dışında Kaza Geçirmek İş Kazası Mıdır?

İşçi işyeri dışına görev amacıyla gönderilirse burada yaşanan kaza iş kazası sayılacaktır. İşveren bu kazanın sonuçlarına katlanmak durumundadır.

Şimdi ara