Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?

Miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal veya atanmış mirasçılara; miras kendiliğinden geçecektir. Dolayısıyla miras bırakanın alacak ve borçları da mirasçılara intikal eder. Artık mirasçılar, miras bırakanın borçlarından terekeyle birlikte kendi mal varlıklarıyla da sorumludurlar. Miras bırakanın terekesinin borca batık olması halinde; mirasçıların bu borçlardan sorumlu olmaması için getirilmiş bir müessese vardır. Buna “reddi miras” denir. Mirası reddetme hakkı sadece yasal ve atanmış mirasçılardadır. Tabi ki mirasın reddi ancak mirasın intikalinden sonra yapılabilir. Yani miras, miras bırakanın ölümüyle birlikte kendiliğinden mirasçılara geçeceği için ondan sonra miras reddedilebilir. Dolayısıyla miras bırakan ölmeden, miras reddedilmez.

Reddi Miras Süresi Ne Kadardır?

Miras bırakanın ölümüyle birlikte veyahut kendisinin mirasçı olduğunu öğrenmesiyle birlikte 3 ay içerisinde yapılmalıdır.

Mirasçılar İçin Mirasın Reddi İçin Sürenin Başlangıcı:

  1. Yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümünü öğrendikleri anda başlar. Mirasçılık sıfatının sonradan öğrenilmesi halinde ise o tarih esas alınır.
  2. Atanmış mirasçılar için sulh hukuk mahkemesi vasiyetnameyi açtıktan sonra atanmış mirasçılara mirasçı olduklarını tebliğ etmesiyle birlikte ret süresi başlar. Miras sözleşmesiyle atanan mirasçılarda da süre aynı şekilde tebliğden itibaren başlayacaktır.
  3. Koruma önlemi olarak terekenin deftere geçirilmesi söz konusu ise bu işlem sulh hukuk hakimi tarafından mirasçılara bildirilmesi ile başlar.
  4. Yasal veya atanmış mirasçı, mirası ret süresini geçirmişse ve haklı bir sebebi varsa Sulh hakimi bu süreyi uzatabileceği gibi yeni bir süre de verebilir.

Mirasın reddi beyanı (reddi miras talebi) nereye yapılır sorusunun cevabı ; miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır.  Daha sonra bu beyan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mahkemenin özel kütüğüne tescil edilir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır ve Nereye Başvurulur?

Mirasın reddini yasal ve atanmış mirasçılar iki şekilde yapabilir:

● Mirasın Gerçek Reddi

Ayır etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçılar, mirası yazılı veyahut sözlü olarak reddedebilirler. Bu ret beyanı kayıtsız ve şartsız yapılır. Mirasın reddi için başvuru miras bırakanın son yerleşim yerinde ki Sulh Hukuk Mahkemesine yapılmalıdır. Tam ehliyetsizlerin, miras reddini ancak yasal temsileri tarafından yapılması mümkündür. Vesayet altındakiler ise vasi beyanı ve sulh veyahut asliye hukuk mahkemelerinden izin alınarak reddi miras yapabilirler. Sınırlı ehliyetsizler ise yasal temsilci onayıyla birlikte kendisi yapabileceği gibi yasal temsilcisi de mirası reddedebilir. Mirasın reddinin kayıtsız şartsız yapılması demek; ret beyanının hiçbir kayda ve şarta bağlanmadan direk reddedilmesidir. Aksi halde mirasçılık sıfatı devam eder. Mirasçıların mirası reddederken; sonraki mirasçılara mirası kabul veya redde davet edilmelerini talep etmeleri mümkündür. Bu davet mirasın resmi tasfiyesinden önce yapılır. Sonraki mirasçılar bu davetin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde mirası kabul etmezlerse miras onlar tarafından da reddedilmiş sayılır.

● Mirasın Hükmen Reddi

  1. Miras bırakanın ölümüyle birlikte borçlarını ödemekten aciz durumda olduğu açıkça belli
  2. Veyahut miras bırakanın borçlarını ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olması,

Hallerinde miras reddedilmiş sayılır. Bu iki şartın varlığı halinde mirasçıların mirası reddetmesine gerek yoktur. Ancak ileride doğabileceklere karşı önlem olması için Sulh Hukuk Mahkemesine hükmen ret beyanın da bulunabilirler. Bu halde miras borçları nedeniyle alacaklıların kendilerine dava açması durumunda; bu beyanı yani hükmen reddedildiğini savunma olarak ileri sürülebilir.  Aynı şekilde alacaklılar tarafından icra takibi başlatılması durumunda da hükmi ret ile itirazda bulanabilirler.

Reddi Miras Yapınca Ne Olur?

1.Mirası Yasal Mirasçılar Mirası Reddederse Ne Olur ?

Yasal mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesiyle birlikte miras payı, reddi miras yapanın altsoyuna geçer. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçıların hepsi mirası reddetmişse Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tasfiye yapılır. Ve tasfiyeden sonra terekede kalan bir şey varsa mirası reddedenler arasında paylaştırılır.

Miras bırakanın altsoyunun tamamı (ilk sırada mirasçı olan altsoydan bahsedilir, altsoyun tamamından bahsedilmez.) mirası reddederse; altsoyun miras paylarının tümü eşe geçer.

Reddi miras yapmak isteyen mirasçı, kendisinden sonra gelenlerin mirası kabul veyahut ret için davet edilmelerini talep edebilir. Davet edilen mirasçılar 1 ay içerisinde mirası kabul ettiklerini bildirmezlerse; mirası reddetmiş sayılırlar.

2.Mirası Atanmış Mirasçılar Mirası Reddederse Ne Olur ?

Atanmış mirasçıların reddi miras yapmaları halinde; reddedilen miras payı yasal mirasçılara geçer.

Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

Yasal mirasçılar tarafından mirasın reddedilmesiyle birlikte miras payı, reddi miras yapanın altsoyuna geçer. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçıların hepsi mirası reddetmişse Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tasfiye yapılır. Ve tasfiyeden sonra terekede kalan bir şey varsa mirası reddedenler arasında paylaştırılır.

Torunların Reddi Mirası Nasıl Yapılır?

Yetişkin yani tam fiil ehliyetine sahip tüm mirasçıların reddi miras ile alakalı beyanlarını bizzat kendileri yapmak zorundadırlar. Ancak fiil ehliyetine sahip olmayan 18 yaşından küçük mirasçıların, genelde de torunların mirası da reddetmesi durumu durumunda çocukların yasal temsilcileri vasıtasıyla bu hakkı ileri sürebilirler. Burada yasal temsilciler çocukların velisi ya da vasisi olabilmektedir. Çocuk velayet altında ise velisi tarafından, çocuk vesayet altında ise de Sulh Hukuk Mahkemesi yahut Asliye Hukuk Mahkemesinden alınacak izinle vasileri reddi mirası yapabileceklerdir.  Tam ehliyetsiz kişilerin reddi miras beyanları da yine yasal temsilcileri tarafından kullanılır. Tam ehliyetsiz kişiden buradaki kasıt temyiz kudreti olmayan kimselerdir. 

Miras Bırakan Sağ İken Reddi Miras Yapılır Mı?

Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar mirasçılık sıfatını kazanır. Bu halde miras kendiliğinden mirasçılara geçer. Reddi Miras yapılabilmesi içinde ancak mirasın geçmesi halinde olur. Dolayısıyla miras bırakanın ölümü ile miras reddedilebilir. Ancak miras bırakan ölmeden önce mirasçı ile mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı, miras hakkının tamamından veyahut bir kısmından vazgeçebilir. Mirastan feragat sözleşmesi herhangi bir mirasçı ile miras bırakan arasında yapılır.

Şimdi ara