Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracının Tahliyesi

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği resmi bir taahhüt beyanıdır. Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde bunu yapmaması durumunda kiraya verenin haklarını korumasına imkan tanır.

Kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt etmesi, kiraya verenin hukuki konumunu güçlendirir. Kiracının tahliye taahhütnamesiyle belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı kabul etmesi, kiraya verene, kira sözleşmesini sona erdirme ve kiralananı yeniden kiraya verme hakkı tanır. Bu, özellikle kiracının taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda kiraya verenin hukuki yollarla korunmasını sağlar.

Tahliye taahhütnamesi, Türk Borçlar Kanunu'nun kiracıyı koruma amacını gözetirken, aynı zamanda ev sahibine belirli koşullar altında kiralananı geri alma hakkı tanır. Bu sayede kiraya veren, kiracının sözleşme şartlarına uymaması durumunda hukuki süreçleri başlatarak haklarını koruyabilir.

Ancak tahliye taahhütnamesi, sadece belirli koşullar altında geçerlidir. Örneğin, kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi veya belirlenen tarihte kiralananı boşaltmaması gibi durumlar, tahliye taahhütnamesini kullanma hakkını doğurabilir. Kiracının yasal haklarını korumak adına, tahliye taahhütnamesi dikkatlice incelenmeli ve gerekli yasal danışmanlık alınmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken titizlikle dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu maddeler, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini sağlamak adına oldukça önemlidir. 

1. Yazılı Şekilde Düzenlenmeli: Tahliye taahhütnamesi, kanunen yazılı olarak düzenlenmelidir. Kanunun bu konudaki açık hükmü göz önünde bulundurularak, herhangi bir anlaşmazlık yaşanmaması adına yazılı olarak hazırlanmalıdır. Noter huzurunda da düzenlenebilir ancak yazılı şekil şartı mutlaka yerine getirilmelidir.

2. Yetkilendirilmiş Kişi Tarafından Verilmeli: Tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından bizzat ya da kiracının yetkilendirdiği bir temsilci tarafından verilmelidir. Bu, kiracının iradesinin doğrudan ifadesini sağlamak için önemlidir. Genel bir yetki verilmiş olması yeterli değildir, taahhütnamenin geçerliliği için doğrudan yetkilendirilmiş bir kişi tarafından verilmesi gerekmektedir.

3. Özgür İradeye Dayanmalı: Tahliye taahhütnamesi, tarafların özgür iradelerine dayanmalıdır. Tarafların iradesinin hata, hile veya korkutma gibi unsurlarla saptırılmadığından emin olunmalıdır. Bu, taahhütnamenin geçerliliği için önemli bir unsurdur.

4. Belirlenmiş Tahliye Tarihi Olmalı: Taahhütnameye, kiralananın boşaltılacağı tarih açıkça belirtilmelidir. Bu tarih, gün, ay ve yıl şeklinde net bir şekilde yazılmalıdır. Belirsiz ifadelerle tarih belirtilmesi taahhütnamenin geçerliliğini etkileyebilir.

5. Kiralanandan Sonra Alınmalı: Tahliye taahhütnamesi, kiralanan taşınmazın kiracıya tesliminden sonra alınmalıdır. Bu, taahhütnamenin geçerliliği ve uygulanabilirliği açısından önemlidir. Taahhütnamenin alınma tarihi, kesinlikle taşınmazın kiracıya tesliminden sonra olmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken bu maddelere dikkat edilmesi, taraflar arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesine ve taahhütnamenin hukuki geçerliliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Kiracılar ve ev sahipleri, bu konuda dikkatli olmalı ve gerektiğinde profesyonel destek almalıdır.

Boş Tahliye Taahhütnamesinin Geçerliliği: Yargıtay Kararlarına Göre Bir İnceleme

Kiracının, bazı unsurları tamamlamaksızın imzasını atarak ev sahibine verdiği boş tahliye taahhütnamesinin geçerliliği konusu, hukuki anlamda sıklıkla tartışılan bir meseledir. Ancak Yargıtay'ın yerleşik içtihatları, bu konuda açıklık getirmiştir.

Yargıtay'ın kararlarına göre, tahliye taahhütnamesi unsurlarda eksiklik bulunsa bile, bu unsurların sonradan tamamlanması durumunda taahhütnamenin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, davalının tahliye taahhüdünü imzalamış olmasıyla ilgilidir. Yani, imza atıldığı anda boş olan kısmın nasıl doldurulacağını önceden kabul etmiş sayılır.

Örnek olarak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 2009/12238E., 2010/2452 K. sayılı kararı incelenebilir. Bu kararda, davalının tahliye taahhütnamesini imzalayarak boş olarak verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiasıyla dava açıldığı belirtilmiştir. Ancak Yargıtay, davalının taahhüt altındaki imzayı kabul ettiğini vurgulamış ve boş olarak verilen tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğuna hükmetmiştir.

Bu şekilde Yargıtay'ın içtihatları, boş tahliye taahhütnamesinin, dava sürecinde geçerli kabul edilmesine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, tahliye taahhütnamesi verilirken eksikliklerin olması durumunda, bu eksikliklerin sonradan tamamlanması ve davalının imzası ile taahhütnamenin geçerli kabul edilmesi gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Olan Kiracı Çıkmıyorsa Ne Yapılır?

 Kiracının tahliye taahhüdü vermesi, kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı kabul etmesi anlamına gelir. Ancak bazen, tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı taşınmazı boşaltmayabilir. Bu durumda kiraya verenin yapabileceği adımlar ve izlenen hukuki süreçler oldukça önemlidir. Ayrıca konuyla ilgili "Kiracı Nasıl Çıkartılır?" makalemize göz atabilirsiniz.

1. İcra Takibi Başlatma: Kiraya veren, kiracının taşınmazı tahliye etmemesi durumunda icra takibi başlatabilir. İcra takibi ile kiracı, icra müdürlüğü aracılığıyla tahliye edilmeye zorlanır. İcra takibi, taahhütnamede yazan tarihten itibaren 1 ay içerisinde başlatılmalıdır.

2. Tahliye Emri ve İtiraz Süreci: Kiracıya tebliğ edilen tahliye emrine karşı kiracının 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde kiracı, 15 gün içinde taşınmazı boşaltmak zorundadır.

3. İtiraz Durumunda Hukuki Süreç: Kiracının tahliye emrine itiraz etmesi durumunda, kiraya veren ya icra hukuk mahkemesinden 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını talep eder ya da 1 yıl içinde sulh hukuk mahkemesinde kiracı aleyhine tahliye davası açabilir.

Kiracının tahliye taahhüdüne rağmen taşınmazı boşaltmaması, kiraya veren için önemli bir hukuki süreci başlatır. Ancak bu süreç, detaylı hukuki bilgi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, herhangi bir işlem öncesinde mutlaka bir avukata danışılması önemlidir.

Taahhütname ile Kiracının Tahliyesi Sürecinde Süreler

Kiracının tahliyesi için tahliye tarihinden itibaren 1 ay içinde icra takibi başlatılması gerekir.

Tahliye emri sonrasında kiracı emrin tebliğinden itibaren 15 gün içinde evi boşaltmalıdır.

Kiracı tahliye emrine itiraz etmek istiyorsa tahliye emrine emrin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmelidir.

Kiracını itirazlarının kaldırılması için ev sahibi itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde İcra Hukuk Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemelidir.

Kiracının itirazının iptali ve tahliye davası açılması için itirazın tebliğinden itibaren 1 yıl içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açmalıdır.

 

 

Şimdi ara