Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

Vekaletname Nedir ve Nasıl Çıkartılır ?

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseye verdiği temsil yetkisini ne için verdiğini, kapsamını açıklayan noter tarafından düzenlenen resmi belgedir. Bir avukata kendisini temsil etmesi vekaletname vermek isteyen kişi, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportu ile notere giderek vekalet konusuna ilişkin vekaletname çıkartabilir. Yurt dışında bulunan kişiler ise konsolosluklara giderek vekaletname çıkartabilirler.

Avukata Çıkarılan Vekaletname : Genel Vekaletname

Genel vekaletname tüm dava ve takiplerde temsilcilik söz konusu kılar. Ancak genel vekaletname ile verilen yetkiler; özel vekaletname gerektiren dava, takiplerde kullanılamaz. Genel vekaletname, kişinin açmak istediği ya da açılmış bulunan, dava takiplerini avukatın gerçekleştirmesi için düzenlenen belgedir. Noterde genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede; “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah” gibi yetkileri içermesini istediği ya da istemediği yönündeki talebini bildirmesi gerekir.  Genel vekaletname ile vekil; müvekkil adına bağış, satış gibi tasarruflarda bulunamaz.

Boşanma Davası İçin Vekaletname Nasıl Çıkartılır ?

Boşanma davası, nafaka, tanıma, tenfiz davaları için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir. Avukata dava ve işlerin takibi için verilen genel vekaletnamenin kapsamı gereği, boşanma davası için kullanılamaz. Boşanma davasının takibi için ayrıca boşanmaya ilişkin yetki verilerek, özel vekaletname düzenlenmesi gerekir. Aynı zamanda vekaletname 2 nüsha olarak çıkartılmalıdır.

Boşanma davası için vekaletname düzenlenirken gerekli belgeler:

  1. Vekalet vermek isteyen kişinin kimliği,
  2. En az 2 adet resim
  3. Vekalet verilecek avukatın bilgileri

Şirketler Adına Düzenlenecek Vekaletnameler

İmza sirküleri ve yetki belgesinin notere ibraz edilmesi istenir. Aynı vekaletname ile hem şirketi temsil hem de kendisi için vekaletname düzenlenebilir. Şirket şahıs şirketi ise şirket sahibinin ya da sahiplerinin genel avukatlık vekaletnamesi vermesi yeterlidir.

Tapuda İşlem Yapılmasını Gerektiren Sözleşme veya Vekaletnameler

Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler “düzenleme” şeklinde olmalıdır. Düzenleme şeklinde vekaletname çıkaracak kişiler notere başvurmalıdır. Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklara başvuruda bulunarak çıkartabilirler. Nüfus cüzdanı veya pasaport ve 2 adet vesikalık ile başvuruda bulanabilir.

Gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ile diğer yasalarda re’sen tanzimi ön görülen işlemlerin düzenleme biçiminde noterler tarafından yapılması gerekir.

2023 Yılı Noter Ücret Tarifesi

Avukata vekaletname vermek için 2023 yılı noter harcı 192,00 TL’dır.

Şimdi ara