Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato, İcra İflas Kanunu  m. 285-309 hükümleri ile düzenlenen mali durumu bozulmuş olan borçlular ile bu durumda olan bir borçlunun alacaklılarını korumayı amaçlayan bir uygulamadır. Konkordato ile borçlu, borçlarını konkordatoda kabul edilen şekilde ödeyerek borçlarının tamamından kurtulur. Bu haliyle konkordato, borçlu ile alacaklılar arasında bir yeniden yapılandırma anlaşmasıdır.

Konkordato, konkordatoya taraf olmayan ve bunu kabul etmeyen alacaklıları dahi bağlar. Bu nedenle, konkordatonun tasdiki için, alacaklı kişiler ve alacak miktarları bakımından iki ayrı çoğunluğun bulunması gerekir.

Konkordato Türleri Nelerdir? 

İİK'da düzenlenen resmi (adli) konkordato üç şekilde yapılabilir: adi konkordato, iflastan sonra (iflas içi) konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato.

Adi Konkordato:

Adi konkordato, iflasa tabi olan veya iflasa tabi olmayan borçlular için uygulanır. Konkordato teklifi, borçludan veya alacaklıdan gelebilir. Eğer borçlu iflasa tabi ise bu konkordato ile iflas etmekten kurtulabilir. Bu nedenle adi konkordato, iflas önleyici konkordato olarak da anılır. Konkordatoya başvurmak isteyen borçlu veya iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, icra mahkemesine dilekçe ile konkordato teklifi verir. İcra mahkemesi, şartları oluşmuş ise, borçluya en fazla üç aylık konkordato mühleti verir ve bir veya birkaç konkordato komiseri belirler. Atanan bu komiserler, alacaklıları toplantıya çağırır ve alacaklılar bu toplantıda, konkordatonun kabul veya reddine karar verirler.

İflastan Sonra (İflas İçi) Konkordato:

İflastan sonra konkordato (iflas içi konkordato), iflas etmiş borçlular için geçerli olan. Konkordato kabul edilirse, borçlu hakkındaki iflas bütün hüküm ve sonuçlarıyla kaldırılır. Müflis, iflas tasfiyesi sırasındaki konkordato teklifini iflas idaresine verir. İflas idaresi bu teklifi, bu konudaki görüşü ile birlikte ikinci alacaklılar toplantısında veya daha sonra görüşülmek üzere alacaklılara bildirir. Burada konkordato mühleti yoktur, konkordato komiseri de tayin edilmez.

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato: 

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu, malvarlığı üzerindeki tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisini alacaklılara vermektedir. Bu sayede alacaklılar, borçlunun malvarlığını tasfiye ederek alacaklarını tahsil ederler. Tasfiye memurlarını alacaklılar seçebilir; ancak icra mahkemesi seçilen kişiyi onaylamalıdır. Bu konkordato ; iflas sürecinin uzun sürmesi ve alacağını tahsil edememe riskine karşı da alacaklıyı koruyan bir tasfiye süreci olarak kullanılabilir.

Konkordato İlanı Nasıl Yapılır?

Konkordato ilan etmek isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato ön projesini, malvarlığı durumunu gösteren belgeleri, karşılaştırmalı yarar tablosunu, makul güvence veren denetim raporunu ve alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacak imtiyaz durumlarını gösteren listeyi, tacir olmayan borçlular ise malvarlığı durumunu gösteren belgeleri sunarak konkordato başvurularını yapabilirler.

Talep edilecek mahkeme; iflasa tabi olan şirketler için, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesi, merkezleri yurtdışındaysa Türkiye’deki şubenin bulunduğu yer, birden fazla şube varsa merkezinin bulunduğu yer ve iflasa tabi olmayan borçlular için yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

İcra ve İflas Kanunu madde 285'e göre

“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.”

Kimler Konkordato Talep Edemez?

Borçlu iflasa tabi ve alacaklı iflas talep etme hakkına sahipse konkordato talep edebilir. Yani iflasa tabi olmayan borçlu için alacaklı tarafından konkordato talep edilemez. Bunun yanı sıra iflas talep etme hakkı olmayan alacaklı da konkordato talep edemez.

Konkordato İlan Edilirse Ne Olur?

Konkordato sürecinde borçlu, alacaklılarına karşı olan yükümlülüklerini geçici bir süreliğine askıya alabilir veya yapılandırabilir. Bu süreçte, şirketin mali durumu incelenir ve bir uzlaşma sistemi oluşturulur. Eğer mahkeme tarafından konkordato tasdik edilirse, şirket belirli bir süre boyunca iflas tehlikesi olmadan faaliyet gösterebilir.

Konkordato Kararı Nasıl Alınır?

İcra ve İflas Kanunu’nun 285.maddesine göre;

  1. Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen
  2. Vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan

herhangi bir borçlu konkordato talebinde bulunabilecektir.

Konkordato, iflasa tabi borçlular için, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerindeki, Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir.

Konkordato talep eden, konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.

Hangi Şirketler Konkordato İlan Edebilir?

Konkordatoya başvurmak için yalnızca borç ödeme imkansızlığı ya da ödeyememe riskinin olması yeterlidir. İflas ertelemeye yalnızca anonim şirketi olanlar başvurabiliyor iken konkordatoya şahıs şirketi ya da kooperatif olarak da başvuru yapılabilmektedir.

Konkordato İlan Eden Şirketi Kim Yönetir?

Konkordato anlaşması yapmak isteyen borçlu, asliye ticaret mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunmalıdır. Talebin onaylanması halinde, mahkeme bir kayyum atar ve kayyum borçlunun tasfiye işlemlerini yönetir.

Konkordato Süresi En Fazla Kaç Ay?

Konkordato süresi geçici mühlet için 3 aydır ancak gerekli şartlar sağlandığında 2 ay daha uzatılabilir. Kesin mühlette ise konkordato süresi 1 yıldır ve şartlar sağlandığında 6 ay daha uzatılabilir.

Konkordato İlan Ederken Mahkemeye Sunulması Gereken Belgeler 

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, mevcut malları satıp satmayacağı ve ödemelerin yapılabilmesi için gerekli malî kaynağı nereden sağlayacağını gösteren konkordato ön projesi,

b) Borçlunun malvarlığını ve mali durumunu gösteren bilanço, gelir tablosu ve sair belgeler ve ayrıca maddi ve maddi olmayan varlıklar ve tüm alacak ve borçları vadeleri ile gösteren liste ve belgeler,

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,

d) Konkordato ön projesine göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,

e) Yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları 

Sunulan malî tablolar, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait olmalıdır. Ayrıca borçlu mahkemenin ve komiserin isteyeceği diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.

Yasaya göre; bir konkordato ön projesinde,

  • Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği,
  • Alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş̧ olacağı,
  • Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satılmayacağı,
  • Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağı,

Gösterilmelidir.

Şimdi ara