Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku Nedir ?

Sağlık konusunda hizmet alan kişiler ile sağlık konusunda hizmet veren kurumlar arasındaki ilişkilerin tamamını içeren hukuk dalına sağlık hukuku denir. Sağlık hukuku içerisinde hem hizmet alan hastaların bazı durumlarda hasta yakınlarının ve hekimlerin belirli hak ve sorumlulukları vardır.

Tıbbi Malpraktis - Hatalı Tıbbi Uygulama

Hastaların aldıkları sağlık hizmetleri ile alakalı haklarını bilmeleri önemlidir. Bu hakları bilmek hem hekimler hem de sağlık hizmeti alan kişiler yönünden önem arz eder. Hasta ve hekim arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları engellemek, sorunları gidermek, meydana gelen sorunlarda da tarafları korumak ve taraflar arasındaki ilişkileri korumak sağlık hukukunun görevidir.

Sağlık Hukukunda Hekimin Sorumlulukları

 

  1. Hekimin hastaya karşı etik kurallara bağlı olması sorumluğu,
  2. Hekimin yaşanan hatalı tıbbi uygulama neticesinde ceza hukuku ve medeni hukuku alanlarındaki sorumluluğu.

Hasta haklarını korumak adına hekimlere düşen bazı sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukların kapsamı, 1219 sayılı Tıbabet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 13/01/1960 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Dentoloji Nizamnamesi ve 01/08/1998 tarihli Sağlık Bakanlığı hasta hakları yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Ancak bu yönetmelikler hekimlerin kusurunun belirlenmesinde yetersiz kaldığı için Türk Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanun maddeleri de konuya göre incelenerek karar verilmesi en doğru yol olacaktır.

Malpraktis Davası ve Malpraktis (Malpractice) Nedir?

Malpraktis, Dünya Hekimler Birliği tanımından bahisle ''Hekimin tedavi sırasında standart, güncel uygulama yapmaması , özen ve beceri eksikliği veya hastayı tedavi etmemesiyle oluşan hasardır.'' şeklinde ifade edilebilir.

Malpraktis , Bu durum teşhis aşamasında oluşabileceği gibi , tedavi ve tedavi sonrasında da hastada oluşan istenmeyen sonuçların meydana gelmesi şeklinde gerçekleşir.

Türk Tabipleri Birliği'nin Hekimlik Meslek Etik Kuralları - Hekimliğin Kötü Uygulanması (Malpraktis) Madde 13- Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulanması" anlamına gelir.

Hastanın Hekim Hatasından Dolayı Açabileceği Davalar Nelerdir?

1.Ceza Davası

Hasta tedavi edilirken yahut teşhis aşamasında gereken özenin gösterilmemesi sebebiyle eğer hekim hastanın ölümüne neden olursa TCK. Madde 85'e öre ''taksirle ölüme sebebiyet verme'' suçu oluşur.

Hekimin tedavisi ile hasta ölmemiş ancak hastada aynı rahatsızlığın daha ileri gitmesi yahut başkaca sağlık sorunları oluşmuşsa burada TCK. Madde 89'a göre 'taksirle yaralama'' suçu oluşmaktadır.

2.Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Hekimin ya da hastanenin özensizliği nedeniyle yaralanan, haksızlığa uğrayan yahut vefat eden hastanın uğramış olduğu eylem Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde ''haksız fiil'' ve sözleşmeye aykırılık anlamına gelir. Yargıtay içtihatlarına göre özel hastane kurumu ve hasta arasında bir vekalet ilişkisinin varlığını kabul etmektedir. Doktor hatası , hastane personelinin hatası yahut cihazlardan kaynaklanan bir durumdan dolayı zarar gören hasta hem doktordan hem de doktorun bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir.

Malpraktis Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Hastanın doktor hatası , hastane personelinin hatası yahut cihazlardan kaynaklanan bir durumdan dolayı zarar gören hastanın açacağı tazminat davalarında görevli mahkeme Tüketi Mahkemesi'dir. Eğer hastane kamu kurumu sıfatındaysa yani devlet hastanesi ise burada açılacak tazminat davaları da idari yargı mahkemeleri görevlidir.

Malpraktis Hukukunda Verdiğimiz Hizmetler Nelerdir?

 

  1. Sağlık hukuku alanında hasta ve hekim arasındaki ilişkilerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi,
  2. Maddi ve manevi tazminatı davası ile alakalı hukuksal sürecin başlatılması ve yürütülmesi,
  3. Hekimin sebebiyet verdiği 'taksirle yaralama veya taksirle öldürme' suçları ile alakalı hukuksal sürecin başlatılması ve yürütülmesi,
  4. Hasta ve hekim hakları ile alakalı danışmanlık verilmesi,
  5. Özel hastane ve polikliniklerin kuruluşu danışmanlığı,
  6. Özel hastanelerin yönetmelikleri ve işleyişi noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi ,
  7. Hastane vekilliği 
Soru Sor Şimdi Ara