Vergi Hukuku

Vergi Nedir ve Neden Alınır?

Vergi, insanların kamu otoritesine karşı en önemli sorumluluklarından birisidir. Vergileme keyfilikten uzak ve belirli hukuk kurallarıyla sınırlandırılmış olarak uygulanmasının yanı sıra harcanması da belirli kurallara tabi olmak durumundadır. O halde vergi, devletin kamu hizmeti yapmak için kişilerden veyahut kuruluşlardan aldığı paradır. Anayasa’nın 73. Maddesine göre, “herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” denilmektedir.

Vergi Hukuku Nedir?

Kişilere yüklenen vergi ödevi, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin kuralların bütünüdür. Vergileme de, devletin egemenlik hakkına dayanarak gerçekleştirdiği bir faaliyettir. O nedenle kamu hukuku içerisinde yer alır. Vergi hukuku, anayasada belirlenen kurallarla bağlı olmak zorundadır. Nitekim yine Anayasa’nın 73. Maddesi gereği vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla belirleneceği, değiştirileceği veyahut kaldırılacağı düzenlenmiştir. Vergi yükümlülüğüne uymayan kişilere çeşitli yaptırımlarda öngörülmüştür. Bu yaptırımların çoğu idari para cezası niteliğindedir.

Vergi Türleri

 

1.Gelir Vergisi

Gelir elde eden herkesin ödediği bir vergi türüdür. Kasap, manav, bakkal, simitçi, avukat, mimar, çifti ve benzeri gerçek kişiler tarafından ödenir. 1 yıl içerisinde elde edilen kazanç (ticari, mesleki gibi) ve iratlarının (kira, faiz, katılım payı vb.) safi tutarıdır.

2.Kurumlar Vergisi

Tüzel kişilerin, kurum kazançları üzerinden alınan vergi şeklinde ifade edilebilir.

3.Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisi Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimlerinde teslim alanın, teslim edene ödediği dolaylı bir vergi çeşididir.

4.Özel Tüketim Vergisi

Bu verginin konusunu, “petrol ve ürünleri, motorlu taşıtlar, tütün ile alkol ve kolalı içecekler, lüks markalar ve elektronik ürünler” listelerindeki mallar oluşturur. Hizmetler bu verginin konusunda girmemektedir.

5.Damga Vergisi

Damga vergisinin konusunu “kağıtlar” oluşturur. Kağıdın tanımı; yazılıp, imzalanmak, herhangi bir hususu ispat veyahut ibraz etmek için olan belge veya manyetik ortamdaki kullanılan elektronik imzalı belgeler olarak yapılmıştır. Akitlerle ilgili kağıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işletme kağıtları, makbuzlar için damga vergisi alınır.

6.Gümrük Vergisi

Türkiye Cumhuriyeti’ne giren eşyanın ithalatında alınan bir vergidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine girmiş bir eşyadan gümrük vergisi alınır.

7.Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

3 vergi çeşidinin konusunu oluşturur.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : Örneğin bankanın gerçekleştirdiği para havalesi.
Özel İletişim Vergisi : İletişim hizmetleri üzerinden alınan vergidir. Haberleşme, radyo, televizyon gibi hizmetler.
Şans Oyunları Vergisi : At yarışları, spor toto gibi oyunlar için alınan vergi.

8.Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içerisindeki bina ve araziler bu verginin konusunu oluşturur.

9.Veraset ve İntikal Vergisi

Miras ve bağış yoluyla gerçekleşen intikaller için öngörülmüş bir vergi yükümlülüğüdür. Ancak mirasın reddedilmesi halinde vergi sorumluluğu kalkar.

10.Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu olmayan taşıtlar bu vergiye tabi değildir. Sicilde taşıt kimin üzerine kayıtlı ise vergi mükellefi de odur.

Vergi Davaları Nelerdir?

Vergi idaresi ile vergi yükümlüleri arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkları; vergi hukuku düzenlemiştir. Vergi davaları da dolayısıyla devlet ile kişiler arasındaki menfaat dengesini sağlar. Vergi uyuşmazlığının temelinde; vergilendirme işlemlerinde hukuka aykırılıkların oluşmasıdır. Anayasa;nın 125. Maddesinde de “idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” denilmiştir. Vergi davlarında görevli mahkeme Vergi Mahkemeleridir. Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde, kişiler dava açabilecekleri gibi isterlerse önce bunu idari aşamada da çözüm yolu arayabilirler. İdari aşamada vergi uyuşmazlığının çözümlenmesi demek; dava açmadan idareye başvurularak anlaşmanın sağlanmaya çalışılmasıdır. Tabi ki doğrudan yargı yoluna başvurmak yani dava açmakta mümkündür. Vergi yargı organlarında, kişiden talep edilen vergilerin, kanuna uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi demokratik hukuk devleti anlayışının gereğinden doğar. Vergi mahkemelerinin, tek hakimle verdikleri kararlara karşı “itiraz” yolu ile bölge idare mahkemelerine başvurulabilir. Yine vergi mahkemelerinin, kurul halinde yani 3 hakimle verdikleri kararlara karşı temyiz yolu ile Danıştay’a başvurulur.

Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Nedir ?

Vergi mahkemelerinde dava açmanın genel süresi 30 gündür.

 1. Vergi ceza ihbarnamesi tebliğine karşı; tebliğ edildiği günden itibaren 30 gün içerisinde dava açılmalıdır.
 2. Vergi mahkemelerinde verilen kararlara itiraz etmek için; kararının tebliğini izleyen günden itibaren Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuru 30 gündür.
 3. Danıştay’a temyiz süresi; vergi mahkemesinin kararının tebliğini izleyen günden itibaren 30 gündür.
 4. Genel tebliğ ya da kararnamenin iptali için dava Danıştay’a açılmaktadır. Burada süre 60 gündür.
 5. İhtirazı kayıtla beyana karşı; tahakkuk fişinin kesildiği günü izleyen günden itibaren 30 gündür.
 6. İhtirazı kayıtla verilen beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde; mükellefin adresine posta yoluyla tebliğini izleyen günden itibaren 30 gündür.
 7. Ödeme emri, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka karşı; tebliğini izleyen günden itibaren 7 gündür.
 8. Tarh edilen veya vergiye veya kesilen cezaya ilişkin, uzlaşmanın olmadığına dair tutanağın tebliğinden itibaren dava açılabilir. Ancak bu sürede dava açma süresi geçmişse tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün uzar.

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası

Vergi ziyaı suçu; vergi mükellefinin vergi yükümlülüğünü eksik veyahut geç yerine getirilmesi yüzünden verginin tahakkuk edilmesinin geciktirilmesine veya eksik olmasına neden olan mali nitelikte kabahattir. Cezası da para cezasıdır. Aile durumu hakkında veya şahsi medeni hale aykırı beyanda bulunularak verginin eksik tahakkuku veyahut haksız yere vergi iadesi alma halleri de bu suçu oluşturur. Verginin tahhakkuku; tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gerektiği aşamada olmasıdır. Vergi tarhı ise vergi alacağı miktarının hesaplanmasıdır.

Vergi Zıyai Cezasında İtiraz Ve İptal Davası Açma Süreleri

Vergi zıyai suçunda cezanın verilmesiyle birlikte cezanın iptali için, vergi mahkemelerinde iptal davası açılırsa; dava sonuna kadar ceza tahsil edilmez. Vergi zıyai cezalarında, ceza ihbarnemesinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açılabilir. Vergi cezalarında yapılan hataların düzeltilmesi; idari yoldan düzeltilir ve vergi dairesine 5 yıllık süreiçerisinde başvurulmalıdır. Mükellef düzeltme talebinde bulunursa, düzelte talebi için harcanan gün  sayısından 30 günlük iptal davası açma süresi düşülür. Harcanan gün sayısının düşülmesiyle dava açma süresi hesaplanır. Mükellef ceza ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde uzlaşma yoluna gitmiş ve uzlaşma sağlanamamışsa, iptal davası açma yoluna gidebilir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve ibrazıyla birlikte saklanmasıda zorunlu olan defter, fatura ve kayıtlarında hukuka aykırı hareket edilmesidir. Bu evrak kayıtlarında hesap ve muhasebe hileleri yapılması ile vergi kaçakçılığı suçu oluşur. Örneğin sahte fatura düzenlenmesi hali. Vergi kaçakçılığı suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Soruşturması ve kovuşturması resen yapılır. Dolayısıyla şikayet süresi de yoktur. 8 yıllık dava zamanaşımı süresine tabidir.

Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturan Fiiller Nelerdir?

 

 1. İbrazı, saklanması mecbur olan defterler kayıtlarının yazılarının silinmesi veya kazınması
 2. Varlığı tespit edilen defter kayıtlarının vergi incelenmesi için yetkili kişilere ibraz edilmemesi
 3. Belgeye aktarılan malın cinsi, fiyatı hakkında gerçeğe aykırı düzenlemek
 4. Kayıtlı olan malların gerçekte var olmayan müşterilere satılmış gibi gösterilmesi
 5. Vergi kanunlarına göre tutulan defterin yanı sıra ticari hesap ve borçlar için ayrı özel defter tutulması. Örneğin, Veresiye defteri tutulması
 6. Muhasebe ve hesap hileleriyle vergilendirme işleminde gerçek matrahın ortaya çıkmasını
  engelleme.
 7. Defter ,kayıt veyahut belgelerini yok etme, Vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.

Vergi Avukatı Ne İş Yapar

Vergi avukatı, Vergi hukukundan doğan uyuşmazlıkların her türlü dava ve işlemleri yürütmektedir. Vergi hukukuna bakan avukatlar vergi davaları konusunda tecrübe ve bilgi edinmekle birlikte uzmanlık kazanmışlardır. Bu nedenle uygulama da vergi avukatı olarak adlandırılmaktadırlar. Vergi avukatları, vergi suçlarıyla ilgili tüm davalara bakmaktadırlar. Vergi hukukuyla ilgili olarak müvekkillerine izlemeleri gereken yol hakkında hukuki bilgi verirler. Vergi hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda bir avukatla birlikte ilerlemek çok önemlidir. Çünkü vergi mevzuatı da değişken ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bilhassa İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde giderler diğer şehirlere göre yüksektir ve bu giderler noktasında da yine vergi avukatı danışmanlık noktasında size yardımcı olacaktır. Mevzuatın farklı yorumlanması, yapılan hataların fark edilmemesi sonucunda vergi mükelleflerine ilave vergi ve cezalara neden olabilmektedir. Veyahut davanın yanlış gerekçelendirilmesi, ispat ve delillerin doğru konulamaması davanın kaybedilmesine neden olabilir. Bu nedenle vergi hukuku alanında uzmanlaşmış bir vergi avukatı ile süreci ilerletmek size faydalı olacaktır.

Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri Nelerdir?

 

 1. Vergi suçlarıyla ilgili tüm dava ve işlemler
 2. İdare tarafından tesis edilen işlemlerle birlikte uygulanan mali yaptırımlarla ilgili davalar
 3. Vergi ve ceza ihbarnamelerinin iptal davası
 4. Ödeme emrinin iptali davası
 5. E- haczin, haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkukun ile satış işlemlerinin
  iptali davaları

Vergi Hukukuna İlişkin Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

 

 1. Vergi davalarının açılması
 2. Uzlaşma komisyonu için başvuruların hazırlanması
 3. Uzlaşma kararlarının değerlendirilmesi
 4. Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi için; şikayet, düzeltme, pişmanlık gibi idari başvuruların hazırlanması

Şimdi ara