Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku alanı bütün ticari işlemleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İlgili kanunlarda İşletmeler, bireyler veyahut tacirler arasındaki ticari ilişkiler veya işlemlerin nasıl olacağı düzenlendiği gibi tarafların hakları da korunmaktadır. Şirketler hukuku ise ticaret hukuku alanında yer alan ticaret şirketlerine ilişkin hukuki işlemlerin incelendiği bir hukuk dalıdır. Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, devredilmesi, bölünmesi ve şirket türünün değişmesi veyahut tasfiyesi gibi konuların hukuki ilişkileri ve işlemleri düzenlenmektedir.

Şirket Nedir?

Şirket, 2 veyahut daha fazla kişinin oluşturduğu; mal veya emeklerini ortaya koyduğu ortak bir amaca erişmek için sözleşme yapmalarıdır. Bir şirketin varlığından bahsedebilmemiz için kişi, sermaye, sözleşme ve ortak bir amaç gerekir. Şirket kurmak isteyenler ancak kanundaki şirket türlerinden birini kurabilirler.

Şahıs Şirketleri Nelerdir ?

Adi Şirket

Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklık sözleşmesi 2 veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortaya koyarak, ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Adi ortaklık yazılı şekilde yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak yazılı şekil ispat açısından kolaylık sağlamaktadır. Adi ortaklıkta yönetim, sözleşme veyahut kararla bir ortağa ya da başka bir kişiye bırakılmadığı sürece bütün ortakların yönetim hakkı vardır. Aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı; katılım paylarının değerine bakılmaksızın eşittir. Adi ortaklık sözleşmesinde ortaklar, şirketin borçlarından birinci dereceden sorumludurlar. Bu sorumluluk; sınırsız ve müteselsildir. Adi ortaklık amacı gerçekleşmişse veyahut gerçekleşmesi imkansız hale gelmişse, taraflar adi ortaklığı sona erdirebilir. Açık belirleme olmadığı sürece tasfiye sonucundaki bedel ortaklara eşit paylaştırılır. Ortakların paylarını alabilmesi için önce dış tasfiye gerçekleşmeli ve 3. kişilerin alacakları ödenmelidir.

Kollektif Şirket

Kollektif şirket en az 2 kişi ile kurulabilir. Kollektif şirketler genellikle ortakların birbirleriyle güven ilişkisine dayalı olarak kurulan bir şirket tipi olması nedeniyle ortak sayısı çoğu kez üç veyahut dördü aşmaz. Ortaklar arasında yapılmış yazılı bir sözleşme ile kurulur. Kolektif şirket ortakları ancak gerçek kişi olabilir. Tüzel kişiler Kollektif şirkete ortak olamaz. Kollektif şirket ortaklarının amacı; ticari bir işletmeyi ticaret unvanı altında işletmektir. Kollektif şirket ortaklarının sorumlulukları şirket alacakları bakımından sınırsızdır. Kollektif şirket bir ticari işletme işletmek için kurulduklarından ötürü esnaf işletmesi için kurulamaz. Ticari işletmenin sahip olması gereken sermaye miktarının ne olacağı konusunda kanunda bir hüküm yoktur. Kollektif şirkete sermaye olarak; parasal değeri olan her şey getirebileceği gibi emek ve ticari itibar gibi parasal değeri olmayanlarda getirilebilir. Kolektif şirket ortakları şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumludurlar. Sınırsız sorumlu olmak; şirket borçlarından dolayı ortaklara başvurulduğu zaman, ortakların şirkete getirdikleri sermaye miktarı dikkate alınmaksızın kişisel olarak tüm malvarlıklarıyla sorumlu olmaları demektir.

Şirket ortaklarının 2. derecede sorumlu olması demek; şirket alacaklılarının borçlardan dolayı kural olarak önce şirket malvarlığına başvurulmasıdır. Ondan sonra kalan borçlar için ortaklara gidilmesidir.

Sermaye Şirketleri Nelerdir ?

Sermaye şirketlerinde, şirket ortaklarının şahıslarından ziyade ortaya koydukları sermayeler öne çıkmaktadır. Sorumlulukları da bu paylara göre belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanun’da sermaye şirketleri 3 tür olarak belirlenmiştir:

Anonim Şirket

Anonim şirketin sermayesi belirli olmakla birlikte paylara bölünmüştür. En az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir. Bazı istisnai hallerde asgari sermaye miktarı 100.000 TL’ye çıkabilmektedir. Anonim şirket pay sahiplerinin sorumluluğu yalnızca şirkete karşı ve taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlıdır. Anonim şirket tek ortaklı olabileceği gibi birden fazla kurucuyla da kurulabilir. Anonim şirketlerin şirket esas sözleşmesi bulunmaktadır. Şirketin esas sözleşmesini şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline tescil ile kuruluş işlemi gerçekleştirilir. Anonim şirket payları nama veyahut hamiline yazılı pay senedi şeklinde çıkarılabilir. Anonim şirketin 2 organı vardır: yönetim kurulu ve genel kuruldur. Tüm iş ve faaliyetler bu organlar vasıtasıyla yürütmektedir. Anonim şirketin genel kurulu, her faaliyet döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan toplantı yapar. Karın nasıl kullanılacağı, kar- zarar dağıtımı, yönetim kurulunun yıllık raporu, yönetim kurulu ibraları ve faaliyet dönemine ilişkin bütün konularda müzakere yapılır.

Limited Şirket Nedir ?

Limited şirketin sermeyesi belirli olmakla birlikte paylara bölünmüştür. Limited şirketin esas sözleşmesi; şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanmaktadır. Limited şirketin kurulabilmesi için esas sermayesi en az 10.000 TL olmalı ve tescil işleminden itibaren 2 yıl içerisinde ödenmesi gerekir. Borçlardan yalnızca şirket malvarlığı ile sorumludur. Limited şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu değildir. Limited şirket ortaklarının tek bir sorumluluğu vardır. O da taahhüt ettikleri esas sermeye payını ödemeleridir. Eğer şirketin kamu borcu varsa, Limited şirket ortakları sermaye payları miktarında sorumlu olurlar. Limited şirket bir veya birden fazla gerçek veyahut tüzelkişi ile kurulabilir. Ancak hissedar sayısı 50 kişiyi geçemez. Limited şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağı gibi emre yazılı senette çıkaramaz.

Komandit Şirket Nedir ?

Komandit şirket türü 2 tanedir. Bir tanesi sermaye şirketi türlerinden sayabileceğimiz “Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket”. Diğeri ise şahıs şirketi türündeki “Adi Komandit” şirkettir.

 1. Adi Komandit Şirket

Komandit şirketin aslı Adi Komandit şirkettir. Adi Komandit şirket şahıs şirketi türlerine girmektedir.  Adi Komandit 2 tür ortak bulunur: Komandite Ortak ve Komanditer Ortak.

“Komandite ortak” şirket borçlarından sınırsız olarak sorumludur. Bu sınırsız sorumluluk; tüm malvarlıkları ile şahsen müteselsilen ve 2. derecedendir. Şirket ortaklarının 2. derecede sorumlu olması demek; şirket alacaklılarının borçlardan dolayı önce şirket malvarlığına başvurmalarıdır. Ondan sonra kalan borçlar için ortaklara başvurulmasıdır. Komandite ortak ancak gerçek bir kişi olabilir. Komandite ortak şirkete sermaye olarak; emek ve ticari itibar dahil olmak üzere iktisadi değeri olan her türlü varlığı getirebilir. Komandite ortak rekabet yasağına tabi tutulmuşlardır.

“Komanditer ortak” ise şirket borçlarından sınırlı olarak sorumludur. Yani taahhüt ettikleri sermaye miktarı kadar sorumlulukları vardır. Taahhüt ettiği sermayeyi şirkete ödediği anda da sorumluluğu kalkar ve şirket borçlarından sorumlu olmaz. Komanditer ortak gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel kişide olabilir. Komanditer ortak şirkete sermaye olarak; emeğini ve ticari itibarını getiremez. Ancak nakdi ve ayni sermaye koyabilir. Komanditer ortağın şirketi yönetme ve temsil yetkisi yoktur. Ancak komanditer ortak şirkete; ticari temsilci, ticari vekil veyahut memur olarak atanırlarsa şirketi temsil yetkisi olabilir. Tabi ki bu yetki ortaklık sıfatını değil tacir yardımcısı sıfatını taşımaktadır. Komanditer ortak yönünden; Adi komandit şirket ve Kollektif şirket birbirinden ayrılmaktadır. Komanditer ortağın rekabet yasağına tabi olmadıkları düzenlenmiştir.

Adi Komandit şirket en az 2 ortakla kurulabilir. Adi komandit şirketin ticaret unvanı şahıs ismiyle oluşturulur. Ticaret unvanı, en az ortaklardan birinin adı ve soyadı ile birlikte şirket türünü gösterir bir ifadeye yer verecek şekilde oluşturulur. Ticaret unvanında, komanditer ortağında ismi yer alırsa; komanditer ortağında 3. kişilere karşı sorumluluğu olur. Adi komandit şirketin tüzel kişiliği bulunmaktadır. Komandit şirket yazılı şekilde yapılmalıdır.

 1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket:

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket aslında Komandit şirketin özel bir halidir. Sermaye şirketleri türüne girmektedir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket en az 5 kişiyle kurulmuş olması gerekmektedir. Şirketin sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ortaklarından bir kısmı Kollektif şirket ortağı gibi bir kısmı da Anonim şirket ortağı gibi, alacaklılara karşı sorumlulukları vardır.

Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorundadır?

Uygulamada anonim şirketler avukat bulundurmak zorunda mıdır ? sorusu sıkça sorulan bir sorudur.  Aslında Anonim şirketlerin sadece sermayesi bakımından belirli miktar üzerinde olanların avukat bulundurma zorunluluğu vardır.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

 1. Anonim şirketin esas sermayesi 250.000 TL olan ve daha üzeri olarak belirlenmişse
 2. Anonim şirketin sermayesi; esas sermaye artırımı yoluyla 250.000 TL ve daha üzeri olarak artırım yoluna gidilmişse,

avukat bulundurmak zorunludur.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmanın Yasal Dayanağı Nedir?

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 1136 Sayılı avukatlık Kanunu’nun md. 35/3’te düzenlenmiştir. Aslında dava açma yeteneği olan herkes kendi davasını açabilir ve takip edebilir. Ancak anonim şirketin esas sermayesi 250.000 TL ve daha üzeri olanlar avukat bulundurmak zorundadır.

Kanun ile zorunlu kılınan avukat bulundurmaktaki amaç; şirketi hukuki konularda bilgilendirmekle birlikte faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamaktır. Bu aynı zamanda Anonim şirketin lehine olacak şekilde olumlu sonuçlar da doğuracaktır. Aynı  zamanda mahkemelerdeki iş yükünün azalması sağlanacaktır.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmamanın Yaptırımı Nedir?

Belirtilen sermaye miktarının üzerinde olan anonim şirketler avukat bulundurma zorunluluğuna uymamaları durumunda; bulundurulmayan her ay için “ asgari ücret miktarının 2 aylık brüt tutarı” olarak idari para cezası verilir.

Şirket Avukatlığı

Şirket Avukatlığı, şirketin kuruluş aşamasından itibaren şirketin lehine ve kanuna uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, sermaye artırım işlemleri ve bütün hukuki iş ve işlemlerini düzenleyecek şekilde danışmanlık hizmeti olarak tanımlanabilir. Şirket avukatları;

 1. Şirket Avukatları şirketin kuruluş işlem aşamalarından başlayarak şirketin tasfiyesine kadar tüm süreçte hizmet vermektedir.
 2. Şirket avukatları şirketin esas sözleşmesi, çalışanların sözleşmeleri veyahut dışardan gelen tüm sözleşmelerin takibini yapmaktadır.
 3. Şirket avukatları şirketin alacakları ve borçları yönünden tüm icra işlemlerini yürütmektedir.
 4. Şirket aleyhine açılmış davaları ve açılması gereken davaların takibi sağlar ve yürütür.
 5. Şirketin iş hukuku yönünden açılmış davalarında işçi ve işveren haklarını koruyacak şekilde hareket eder.

Şirketler Açısından Avukatlık Hizmetinin Faydaları

Şirketinizin, ticari faaliyetlerini yerine getirirken geleceğe dönük olarak daha sağlam adımlar atılması yönünden şirket avukatları büyük önem taşımaktadır. Şirketin dışarıya karşı güven, itibarıyla birlikte maliyetlerini de korumaktadır. Şirketi yönetenler ticari faaliyetlerini yürütürken; işlemlerin hukuka uygun olması ve şirket aleyhine yaşanan hukuki durumlarda gerekli bilgi ve birikime sahip olmayabilir. Ticaret hukuku alanı oldukça geniş ve kapsamlıdır. Şirketin ticari işlemlerinde sadece ticaret alanı değil, aynı zamanda iş sözleşmeleri, kira sözleşmelerine kadar geniş bir alan oluşmaktadır. Bu nedenle şirket avukatları tüm hukuki süreçte gerekli yönlendirmeleri yapar. Bu yönlendirmeleri yaparken şirketin lehine olacak şekilde işlemleri kanuna uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Dolayısıyla şirketin zarar görme olasılığı düşerken işlerin güvenli yapılması sağlanır. Tüm bu süreç, ekibimizin uzman avukatları ile güvenle yürütülebilmektedir.

Hangi Hizmetleri Vermekteyiz ?

Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanlarında ; yerli ve yabancı olarak kurumsal şirketlere ve müvekkillerimize aşağıdaki alanlarda profesyonel danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bunlar ;

 1. Ticaret ünvanına ya da markaya tecavüzün tespit edilmesi ve önlenmesi davaları
 2. Yabancı ve yerli kurumsal şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması,
 3. Aile tarafından yönetilen yahut kurulan şirketlerinin baştan sona kurumsal altyapıya kavuşturulması,
 4. İşletme yönetimi, kurulumu ve yönetim danışmanlığı,
 5. Şirketlerin sözleşmeleri , ana sözleşme, hissedarlar arası sözleşmeler , işçi yönetici sözleşmeleri ve niyet mektubu hazırlanması,
 6. Yabancı veya yerli sermayeli şirket ve işletme kuruluşu ve faaliyeti süreçlerinin takibi,
 7. Haksız rekabet davaları
 8. İflas davaları ve iflas erteleme davaları
 9. Şirketlerin alacak davaları
 10. Vergi hukukundan doğan davalar
 11. Ortaklıktan çıkarma ve ortalıkıktan çıkma davaları
 12. Diğer Anonim ve Limited Şirket davaları

 

Şimdi ara