Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Silah Sağlama Suçu ve Cezası

Silah Sağlama Suçu Nedir? (TCK 315)

Silah sağlama suçu, bir örgüte silah temin etme veya örgütsel faaliyet için silah nakletme veya depolama gibi eylemleri içeren bir suçtur. Bu eylemler, örgütün faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan silahları sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Bu suç, Türk Ceza Kanunu'nun 315. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" bölümünde yer alır. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. maddesi gereğince "terör suçu" olarak kabul edilir.

Silah sağlama suçu, Türkiye'deki terör örgütleri tarafından yaygın bir şekilde işlenmektedir. Bu örgütler, silah temin etmek için yasa dışı yollara başvururlar. Bu suçun işlenmesi, örgütlerin faaliyetlerini sürdürmelerine ve yasadışı eylemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Bu suçu işleyen kişiler, ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Silah sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 315. maddesine göre 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sonuç olarak, silah sağlama suçu, terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan silahları sağlama eylemlerini kapsayan ciddi bir suçtur. Bu suçu işleyen kişiler, ağır yasal sonuçlarla karşı karşıya kalırlar.

Silah Sağlama Suçunun Unsurları

Silah sağlama suçu, örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere silah temin etme, nakletme veya depolama fiillerinin işlenmesiyle gerçekleşir. Bu suçun özel bir görünüm şekli olan örgüte silah sağlama suçu, örgüte yardım etme suçunun özellikli bir biçimidir ve daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Örgüte silah sağlama suçu için gerekli unsurlar arasında örgüte silah temin etme, nakletme veya depolama gibi seçimlik hareketler yer alır. Bu seçenekler arasında örgüte silah üretme, silah satın alma, ülkeye silah sokma, örgüt için silah nakletme ve örgüt için silah depolama yer alır. Bu faaliyetler, örgütün silahlı faaliyetlerinde kullanılmak üzere gerçekleştirilir.

Örgüte silah sağlama suçu işleyen failin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaması gerekir. Aksi takdirde, örgüt üyeliği suçu yanı sıra, tehlikeli madde bulundurma veya nakletme veya 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından herhangi biri nedeniyle de cezalandırılabilir.

Örgüte silah sağlama suçunun manevi unsuru genel kasttır. Failin, örgütsel faaliyetlerde kullanılacağını bilerek yukarıda belirtilen seçeneklerden herhangi birini gerçekleştirmesi suçun tamamlanması için yeterlidir. Bu nedenle, örgüte silah sağlama suçu işleyen kişi, örgüte yardım etme suçu nedeniyle ayrıca cezalandırılamaz.

Silah Sağlama Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 315. Maddesinde silah sağlama suçu düzenlenmiştir. Buna göre suçun cezası:

  • Örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Silah Sağlama Suçunda Ceza İndirimi ve Cezayı Artıran Haller

Silah sağlama suçunun özel bir görünüm şekli olan örgüte silah sağlama suçu, örgüte yardım etme suçunun özellikli bir biçimidir ve daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi-Karar : 2015/1874

Sanık … hakkında silahlı terör örgütüne silah sağlama suçundan hüküm kurulurken öncelikle TCK’nın 315/1. maddesi gereğince temel ceza tayin edilip sonrasında aynı kanunun 221/4. cümlesinde öngörülen indirim uygulandıktan sonra devamında 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince artırım yapılması gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması sonuç ceza değişmediğinden, sanık … hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan hüküm kurulurken ele geçen silahların sayı ve niteliğine göre temel cezaların TCK’nın 3 ve 61. maddeleri gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerekirken hapis cezasının alt sınırdan, hapis cezası yanında hükmolunan gün karşılığı adli para cezasının ise alt sınırı olan 500 günün de altında tayini suretiyle noksan cezaya hükmedilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Silah Sağlama Suçunun Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, mahkeme tarafından, failin bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. Adli para cezasına çevirme yalnızca kısa süreli hapis cezalarında uygulama alanı bulabilecektir. Hükmedilen hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi için verilen cezanın 1 yıl veya daha altında bir hapis cezası olması gereklidir. Adli para cezası tek başına veyahut hapis cezası ile birlikte uygulanan bir yaptırım türüdür. Bu sebeple silah sağlama suçu adli para cezasına çevrilemez.

Silah Sağlama Suçu Zamanaşımı

Silah sağlama suçu takibi şikâyete bağlı suçlardan değildir. Dolayısıyla soruşturması resen(kendiliğinden) savcılık tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir şikâyet süresi yoktur.

Dava zamanaşımı süresi ise suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır.

Silah Sağlama Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

CMK'nın 231. maddesi gereğince, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için, sanığın kişiliği, yaşayışı, iş ve güç durumu, suçun işleniş biçimi, suçun işlenişindeki amaç ve saikler, suçun işlenişindeki öğretiler, sanığın duruşmadaki tutumu, mağdur zararının durumu, kamu yararının gerektirdiği diğer sebeplerin değerlendirilmesi sonucunda, sanığın suç işlemeyeceğine ve toplum için zararlı bir unsur olmadığına kanaat getirilmesi gerekmektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde, mahkeme, sanığa belirli bir süre boyunca suçunu ceza evinde değil toplum içinde çekmesi için zaman verir. Bu süre içinde, sanık yeniden bir suç işlemezse, mahkeme kararı gereği cezasız kalır. Ancak, sanık bu süre içinde yeni bir suç işlerse, tüm cezalar uygulanır.

HAGB kararı sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise verilebilir. Bu durumda gerekli olan koşulların da sağlanması halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasına hükmün açıklanmasının geri bırakılması denir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 2 yıl ve altındaki hapis cezası hükümlerinin infazını engellemektedir. Bu sebeple silah sağlama suçu hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.

Silah Sağlama Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve failin hiç ceza almamasına ya da aldığı cezada indirim yapılmasına yol açan düzenlemedir. Buna göre fail mağdura karşı yaratmış olduğu zarardan pişmanlık duyarak zararı gidermeye yönelik hareket ederse bu durumda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecektir. Etkin pişmanlık her suç tipinde uygulanabilen bir düzenleme değildir. Yalnızca düzenleme bulunan suç tipleri için uygulamak mümkün olur. Silah sağlama suçu için Türk Ceza Kanunu’nda etkin pişmanlık hükmü düzenlenmemiştir.

Silah Sağlama Suçu Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlardan bazıları şikayete tabidir. Ancak silah sağlama suçu şikayete tabi değildir ve savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılacaktır. Suçtan mağdur olan kişi, yargılama aşamasında şikayetçi olmadığını belirtse bile davaya veya failin cezasına bir etkisi olmayacaktır.

Silah Sağlama Suçunda Şikayeten Vazgeçme

Silah sağlama suçu TCK'da şikayete tabi suçlar kapsamında yer almamaktadır. Dolayısıyla, suçun işlenmesi durumunda savcılık tarafından resen soruşturma yapılır ve mahkeme tarafından resen kovuşturma yapılır. Bu sebeple mağdurun veya müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde dava düşmeyecektir.

Silah Sağlama Suçunda Uzlaşma

Uzlaştırma kurumu, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve tarafların uzun dava süreçlerinde hak kaybı yaşamalarını önlemek amacıyla oluşturulmuştur. Uzlaştırma, soruşturma ve kovuşturma aşamalarına alternatif bir yol sağlar. Bu yöntemde, suç mağduru veya zarar göreni ile fail, uzlaştırma kurumunun atadığı uzlaştırmacı eşliğinde görüşür ve ihtilafı sona erdirir. Silah sağlama suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Silah Sağlama Suçunda Teşebbüs

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise faaliyeti teşebbüs aşamasında kalmış olur.  Silah sağlama suçuna teşebbüs mümkündür.

Yargıtay 16.Ceza Dairesi 2018/3774 E 2018/4378 K

“..yapılan incelemelerde poşet içerisindeki maddenin patlayıcı maddelerden potasyum klorat-kükürt karışımı ihtiva ettiği, eldiven kutusu üzerinden elde edilen parmak izinin de suça sürüklenen çocuk Mehmet Özdamar’a ait olduğunun tespit edildiği anlaşılmakla; olay öncesi örgüt çağrılarının varlığı, Emniyet Kriminal raporuna göre ele geçirilen patlayıcı maddenin niteliği ve yapılan çalışma sırasında güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunulması hususları birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nın 315. maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütüne silah sağlamaya teşebbüs suçunu oluşturduğunun kabulü gerek

Silah Sağlama Suçunda Görevli Mahkeme

Silah sağlama suçu için yargılama yapmakla görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Sık Sorulan Sorular

TCK 315 Nedir?

Örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Silah Sağlama Suçu Kaç Yıl?

Silha sağlama suçunu işleyenler on yıldan on beş̧ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Silah Sağlama Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Silah sağlama suçu şikayete tabi değildir ve savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılacaktır.

Örgüt Üyeliği Cezası Ne Kadar?

Silahlı örgüt suçunda; Silahlı örgüt kuran ve yöneten kişiler, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Silahlı örgüt üyeliği suçunu işleyen failler, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 16. Ceza Dairesi - Karar : 2016/4851

Olay tutanağı, bilirkişi raporu, tanık anlatımı ve tüm dosya kapsamından; suç tarihinde sanığın havai fişek alacağı ve eylemlerde kullanacağına dair yapılan bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince elinde siyah bir poşet içerisinde 45 kutu içerisinde toplam 1800 adet torpil ile yakalandığı, sanığın poşette taşıdığı malzemeleri bayram nedeniyle çalıştığı işyerinden alarak bakkallara dağıtacağına ilişkin savunmasının aksine delil elde edilemediği, ele geçen malzemenin bizatihi alınması, satılması ve taşınmasının suç teşkil etmeyeceği, sanığın söz konusu malzemeleri silahlı terör örgütüne silah sağlamak amacıyla taşıdığına dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilmeden yüklenen suçtan beraati yerine, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi, bozma nedenidir.

Yargıtay CGK - Karar No:2009/39

Özel Daire ile yerel mahkeme arasında, sanıklara ait evin kömürlüğünde patlayıcı maddelerin yakalandığı ve eylemlerinin sabit olduğu hususlarında bir uyuşmazlık ve dosya içeriğine bir aykırılık bulunmamakta olup, çözümlenmesi gereken sorun, sanıklara atılı eylemin 5237 sayılı TCY’nin 314/2 ve 174/1-2. maddelerindeki suçları mı, yoksa 315. maddesindeki suçu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Sanıklar, aşamalardaki savunmalarında yüklenen suçu işlemediklerini, yakalanan malzemelerden haberlerinin olmadığını beyan etmişlerdir. Görüldüğü gibi, dosya kapsamında sanıkların örgüt üyesi olduklarına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün mücerret iddiadan öteye gitmeyecek yazısı dışında herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak, sanıkların evinin kömürlüğünde suça konu patlayıcı madde ve malzemelerin yapılan arama sonucunda bulunduğu ve yakalanan bu malzemelerin yasa dışı PKK/KONGRA-GEL örgütüne ait olduğu konusunda kuşku yoktur. Sanıkların savunmalarından da, bu örgütün amacını bildikleri açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle sanıkların, amacını bildikleri yasa dışı silahlı örgüte ait vahim miktardaki patlayıcı maddeleri saklamak eylemleri, silahlı örgütler bakımından “yardım eden” kavramı ile ilgili özel bir düzenleme olan 5237 sayılı TCY’nin 315. maddesinde düzenlenen suça uymaktadır. Özel Daire’nin, sanıkların eylemlerinin bu suça uyduğuna ilişen bozma kararı isabetli olup, yerel mahkemece, dosya kapsamına uymayan gerekçelerle direnme kararı verilmesi isabetsizdir.

Öte yandan, TCY’nin 315. maddesinin uygulandığı halde, suç tarihi itibariyle 3713 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin uygulanamayacağına ilişkin direnme gerekçesi de isabetsizdir.

5252 sayılı Yasa’nın 3. maddesi uyarınca, mevzuatta 765 sayılı TCY’nin maddelerine yapılan yollamaların 5237 sayılı TCY’nin aynı konuyu düzenleyen maddelerine yapılmış sayılacağı nazara alındığında, 315. maddenin karşılığını oluşturan 765 sayılı TCY’nin 150 ve 169. maddelerinin, 3713 sayılı Yasa’nın 4. maddesinde yer alması karşısında, aynı Yasa’nın 5. maddesinin uygulanacağı da açıktır

Şimdi ara