Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Maaş Haczi Nedir ve Hangi Durumlarda Gelir?

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için hukuki yola başvurmasının bir sonucudur. Borçlunun iş yerinden aldığı maaşın bir kısmına icra yolu ile el konularak borcun tahsil edilmesi sağlanır. Borçlunun kamuda çalışması yahut özel sektörde çalışması önemli değildir. Alacaklının icra takip yoluna başvurması üzerine takibin kesinleşmesi ile borçlunun; maaş, ikramiye, prim gibi hak ve alacaklılarının haczedilerek icra dairesine ödenmesidir. Maaş haczinin en fazla ¼’i kesilebilmektedir. İşverenin işçiye her ay ödemekle yükümlü olduğu maaşı dışında verdiği ek ücretlerde olabilir. Prim, ikramiye, kardan pay alma ücreti, hafta tatili ücreti gibi bunlar ek ücrettir. Bunlar da ¼ oranında haczedilebilir.

İşveren tarafından işçiye ödenen kıdem, ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti gibi ödemelerin tamamı haczedilebilir. Çünkü bunlar işçinin asıl maaşı değildir.

Meslek hastalığı, iş kazası sebebiyle işçinin kendisine yahut ailesine ödenen yada ödenecek olan tazminatlar haczedilemez. Geçici iş görmezlik veya kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ücretlerinde haczi mümkün değildir.

Nafaka Maaştan Kesilir Mi?

Nafaka alacakları içinde maaş haczi konulması mümkündür. Hatta öyle ki nafaka alacakları, diğer alacaklardan daha ayrıcalıklıdır. Borçlu olan kişinin, maaşında daha önce konulmuş bir haciz olsa dahi önce nafaka alacağının haczi için işlem yapılır.

Nafaka, her ay düzenli olarak ödenmesi gereken alacak türüdür. Nafaka alacağının tahsili için icra takip yoluna başvurulması halinde her ay alınacak olan nafaka miktarı kadar borçlunun malvarlığı haczedilir.

Ancak birikmiş nafaka alacaklarında durum farklı işlemektedir. Birikmiş nafaka alacağı varsa önce 1 aylık nafaka alacağının tamamı borçlunun maaşından tahsil edilir. Daha sonra her ay maaşın ¼ oranında kesinti yapılarak, birikmiş nafaka alacağının tahsili tamamlanır.

Birden Fazla Maaş Haczi Olabilir Mi?

Borçlu birden fazla alacaklıya borçlu olabilir. Dolayısıyla hakkında açılmış birden fazla icra dosyası da olacaktır. Bu halde borçluya icra takibi başlatan alacaklılar sırayla borçlarını tahsil edeceklerdir. Bu borcun niteliği ve zamanına göre değişmektedir. Yani hangi alacaklının haciz müzekkeresi, işverene ilk tebliğ edilmişse önce o alacaklının borcu için maaş hacizi konular. Yani burada önemli olan hangi alacaklının, alacağının vadesini geldiği veya hangisinin ilk icra takibi açtığı değildir. Önemli olan hangi alacaklının haciz müzekkeresinin, işverene ilk tebliğ edildiğidir.

Nafaka alacağı için istisna vardır. Nafaka alacakları, işverene tebliğ tarihine bakılmaksızın ilk sıraya kaydedilir. Ancak bu istisna birikmiş nafaka alacakları yönünden uygulanmaz.

Maaş Haczi Ne Zaman Biter?

Borçlunun maaşından yapılan kesintiler ile borcun bitmesi mümkündür. Tabi ki bu borcun ne kadar olduğu ve birden fazla kişiye alacaklı ise süreside uzun sürebilmektedir. Çünkü birden fazla alacaklı varsa alacaklılar sırayla maaş haczinden borçları tahsil edilecektir.

Maaş Haczi İşveren Tarafından Nasıl Uygulanır? 

Alacaklının başlattığı icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte alacaklı maaş hacizi talebinde bulunur. Bu halde işçinin çalıştığı yere yani işverenine bir haciz müzekkeresi yazılır. Haciz müzekkeresinde, işverene; borçlunun maaşına haciz konulduğu ve borçlunun maaş tutarı ile başka işlenen haciz olup olmadığını bildirmesi istenir. Artık işveren, borçlunun maaşının 1/4 ’ünden kesinti yaparak, icra dosyasına parayı ödemek zorundadır.

İşveren Maaş Haczini Uygulamazsa Ne Olur?

İşçinin haciz müzekkeresini alan işveren, işçinin ücret tutarının ne kadar olduğunu icra dairesine bildirmek zorundadır. Artık işveren işçinin maaşının ¼’ünü keserek, icra dosyasına parayı ödemelidir. Aksi halde işveren, borçlunun maaşından kesilmeyen miktar kadar sorumludur. Bu halde işverene dava açılmasına dahi gerek yoktur. Aynı zamanda bu durumda işverenin işçiye de bir sorumluluğu doğar. Çünkü işveren işçinin maaşından kesinti yapmakta ancak icra dairesine ödememektedir. Dolayısıyla artık işçi, bu miktarın işveren tarafından icra dosyasına ödenmesine isteyebilir. Aynı zamanda işçi için haklı nedenle fesih sebebidir. Ancak işçi sözleşmeyi feshetmeden önce icra dairesine yapması gereken kesintiyi öderse işçinin haklı nedenle feshi söz konusu olmaz.

Eğer işçi işten ayrılırsa işveren bu durumu derhal icra dairesine bildirilmelidir. Aksi takdirde hakkında soruşturma açılacaktır.

Maaş Haczine İtiraz Nasıl Yapılır?

İşverene maaş haczi bildirimi geldikten sonra ancak bazı durumlar varsa itirazda bulunulabilir. Borçlu borcu Ödemişse yada maaş haczinden önce gönderilen ödeme emri kendisine tebliğ edilmemişse; işçi itiraz ederek maaş haczi kesintisini kaldırması mümkündür.

İşçinin Maaşının 1/4‘ünden fazlası haczedilemez. Eğer işveren, işçinin maaşının ¼’ünden fazlasını kesinti yapıyorsa işçi, itirazda bulunabilir.

Şimdi ara