Hakkımızda

Avukat Mehmet Genç

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Avukat Mehmet Genç, mezun olduğu tarihten bu yana avukatlık mesleğini aralıksız olarak sürdürmektedir. İstanbul Barosu bünyesinde kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Devamını Oku
Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş Suçu Nedir? (TCK 227)

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında yer alır. Korunan hukuki değer, toplumun haya duygusudur. Kanunen yasaklanmış olan şey kişinin fuhuş yapması değil buna teşvik veya aracılık edilmesidir. Fuhuş kişinin para karşılığında başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesidir. Bu doğrultuda fuhuş suçu bakımından suç sayılan fiiller şunladır:

 • Çocuğu fuhşa teşvik etmek
 • Çocuğun fuhşunu kolaylaştırmak
 • Fuhşa teşvik etmek,
 • Fuhşu kolaylaştırmak
 • Fuhşa aracılık etmek
 • Fuhuşla ilgili görüntü, yazı ve söz içeren ürünleri vermek, dağıtmak, yaymak
 • Fuhuş için yer temin etmek
 • Çocuğun fuhşu 

Fuhuş Suçunun Unsurları

Suçun faili ve mağduru herkes olabilir. Ancak kanun hükmünün 1. Fıkrasında yer alan suçun yalnızca çocuğa karşı işlenmesi mümkündür. 

Fuhuş suçu kasten işlenen bir suçtur. Taksirle işlenmesi mümkün olmaz. 

TCK madde 227/1’deki suçun hareket unsuru çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmektir.

TCK madde 227/2’ deki suç için kişiyi fuhşa teşvik etme, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek gerekir. 3.fıkrada ise fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak cezalandırılır.

Fuhuş Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu'nun 227. Maddesine göre:

 • Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.
 • Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.
 • Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
 • Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
 • Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir

Fuhuş Suçunun Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, mahkeme tarafından, failin bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir.

Adli para cezasına çevirme yalnızca kısa süreli hapis cezalarında uygulama alanı bulabilecektir. Hükmedilen hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi için verilen cezanın 1 yıl veya daha altında bir hapis cezası olması gereklidir. 

Adli para cezası tek başına veyahut hapis cezası ile birlikte uygulanan bir yaptırım türüdür. 

Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Fuhuş Suçu Zamanaşımı

Fuhuş suçu şikâyete bağlı suçlar arasında sayılmamaktadır. Bu sebeple şikâyet zamanaşımı süresi mevcut değildir. Soruşturma savcılık tarafından resen gerçekleşir.  Suçlar şikâyete bağlı olmadığından dolayı şikâyet değil ihbar etmek mümkündür. Bu ihbarın her zaman yapılması mümkündür.

Fuhuş suçu için dava zamanaşımı süresi mağduru yetişkin olan suçta 8 çocuk olan suçta 15 yıldır.

Fuhuş Suçu Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının (HAGB) amacı kişileri ıslah etmektir. İki yıl veya altında olan hapis cezalarının varlığı halinde hakim kişilere belirli bir denetim süresi verir. Bu süre içerisinde failin kurallara uygun hareket etmesi sonucunda verilen hüküm hiçbir sonuç doğurmayarak ortadan kalkar. Ve adli sicil kaydında da görünmez.

Fuhuş suçu neticesinde hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.

Fuhuş Suçunda Ceza İndirimi

Fuhuş suçuna özgü ceza indirimi hali öngörülmemiştir. Ancak genel hükümler kapsamında şu hallerin indirim nedeni olması mümkündür. Bu doğrultuda örneğin iyi hal indirimi, suçun olası kast ile işlenmesi, suçun 18 yaşından küçük bir kişi tarafından işlenmesi indirim nedeni olarak sayılabilir.

Fuhuş Suçunda Cezayı Artıran Haller

Türk Ceza Kanununun 227. Maddesine göre:

 • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
 • Bahsi geçen suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Fuhuş Suçunda Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve failin hiç ceza almamasına ya da aldığı cezada indirim yapılmasına yol açandüzenlemedir. Buna göre fail mağdura karşı yaratmış olduğu zarardan pişmanlık duyarak zararı gidermeye yönelik hareket ederse bu durumda etkin pişmanlık
hükümleri uygulanabilecektir. Etkin pişmanlık her suç tipinde uygulanabilen bir düzenleme değildir. Yalnızca düzenleme bulunan suç tipleri için uygulanabilir. Fuhuş suçu bakımından etkin pişmanlık
hükümleri düzenlenmemiştir.

Fuhuş Suçu Şikayet Süresi

Fuhuş suçu şikâyete bağlı bir suçlardan değildir. Dolayısıyla soruşturması savcılık tarafından resen gerçekleşir. Şikâyete bağlı olmayan bir suç olmasından ötürü şikâyet değil ihbar yapılır.
İhbar ise bir süre ile sınırlı değildir.

Fuhuş Suçunda Şikayeten Vazgeçme

Bu suç şikâyete bağlı suçlardan değildir. Şikâyetten vazgeçme açılan davanın düşmesine veya verilen cezadan daha az bir cezaya hükmedilmesine yol açmaz. Suçun işlendiği savcılık tarafından herhangi bir şekilde öğrenildiğinde resen yani kendiliğinden soruşturma başlatılmalıdır.

Fuhuş Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma fail ile mağdur arasında bir uzlaşmacı aracılığı ile iletişim kurulması sağlanarak uyuşmazlığın giderilmesi yoludur.  Şikâyetten vazgeçme değildir. Fuhuş suçu uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Fuhuş Suçunda Teşebbüs

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise faaliyeti teşebbüs aşamasında kalmış olur. 

TCK madde 227/1’deki çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek suçunun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış sayılır. Bu sebeple fıkrada düzenlenen suça ilişkin teşebbüsten bahsetmek mümkün değildir.

Fuhuş Suçunda İştirak

Suça iştirak, bir suç işleme kararının icrası esnasında birden fazla kişi ile birlikte fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesidir.

Fuhuş suçunda suça iştirakın her şekli mümkündür. Bu noktada, Türk Ceza Kanununun 37, 38 ve 39. maddelerinde düzenlenen iştirak hükümlerinin bu suç bakımından uygulanması mümkündür.

Fuhuş Suçunda Görevli Mahkeme

Bu suç için yargılama yapmaya görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Fuhuş Suçu Yargıtay Kararları 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar No.2009/9829

Fuhuş yaptırmak amacıyla kurucu ve üye olarak örgüt faaliyeti çerçevesinde mağdurları temin eden ve fuhuş için aracılık yapan sanıkların eylemlerinin mağdur sayısınca 5237 sayılı TCK.nun 227/2-6 maddelerinde yazılı suçu oluşturcağından, mahkemece hangi sanığın hangi mağdurun fuhuş yapmasına aracılık yaptığı belirlenerek ve mağdure Luibov Trefilovo’ya karşı ise tehdit ve cebirin kullanıldığı da gözetilerek adı geçen mağdure için fuhuşa aracılık ettikleri saptanan sanıklar Turgay ve Ramazan’ın TCK.nun 227/4-6 madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmalarının gerekmesi karşısında; onsekiz yaşını bitirmiş mağdurelerin fuhuş maksadıyla fakat kendi rızalarıyla getirildikleri, sanıkların mağdureleri getirmelerinde tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamadıkları gibi nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak, mağdureler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanılarak rızalarının elde edilmesi öğeleri de bulunmadığı gözetilmeden TCK.nun 80.maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi hukuka aykırıdır (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar No.2009/9829).

Yargıtay 5.Ceza Dairesi - Karar No.2007/2052

Fuhşa teşvik suçunun yapısının teselsülü kapsadığı gözetilmeden, bu suçtan sanıklar hakkında tayin edilen cezanın TCK’nın 43. maddesi uyarınca arttırılması suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırıdır (Yargıtay 5.Ceza Dairesi - Karar No.2007/2052).

Ceza Genel Kurulu 2019/627 E. , 2022/477 K.

TCK’nın 227. maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan suç bir tehlike suçu olup yasal düzenleme ile fuhşa bağlı olumsuz sonuçların artması ve buna bağlı olarak toplumsal düzenin bozulması tehlikesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan anılan fıkradaki suçun oluşması bakımından fuhşun gerçekleşmesi şart değildir. Seçimlik hareketli bu suç fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak suretiyle işlenebilir. Suçun maddi konusunu oluşturan ürünler fotoğraf, dergi, kartvizit, gazete, kitap veya CD olabilir (Ceza Genel Kurulu 2019/627 E. , 2022/477 K.Şimdi ara