Kira Tespit Davası
İçindekilerGizle

 1. Kira Tespit Davası (Kiranın Arttırılması) Nedir?
 2. Kira Bedelinin Tespiti Davası Şartları
 3. Kira Bedelinin Tespiti Davası Ne Zaman Açılır?
 4. Kira Tespit Davasını Kim Açabilir?
 5. Kira Tespit Davası Kime Karşı Açılır?
 6. Kira Tespit Davası 5 Yıl Kuralı Nedir?
  1. Kira Tespit Davası Harcı
  2. Kira Tespit Davasında Yeni Kira Bedelinin Belirlenmesi
 7. Kira Tespit Davasında Görevli Mahkeme
 8. Kira Tespit Dava Açma Süresi
 9. Sık Sorulan Sorular
  1. 5 Yıl Geçmeden Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?
  2. Kiracı ile Kiraya Veren Kira Bedelinde Anlaşabilir Mi?
  3. Kira Tespit Davası 5 Yıl Sonra Mı Açılır?
  4. Geriye Dönük Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?
  5. Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?
  6. Kira Tespit Davasında İhtarname Şart mı?
  7. Kira Tespit Davasında Kira Ne Kadar Artar?
  8. Kira Tespit Davası Kaç Yıl Sonra Açılır?
  9. 5 Yıl Sonunda Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?
  10. Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir?
  11. Kira Tespit Davası Kaç Lira?
  12. Kira Tespit İlamları Kesinleşmeden İcraya Konulamaz
  13. Kira Tespit Davası Ücretini Kim Öder?
  14. Ev Sahibi 5 Yıldan Önce Kiracıyı Çıkarabilir mi?
  15. Kira Tespit Davası Kaç Yıl?
  16. Kira Bedelinin Tespiti Davasının Hukuki Mahiyeti
  17. Paylı Mülkiyette Kira Bedelinin Tespiti Davası Nasıl Açılır?
  18. 5 Yılı Dolan Kiracıya Ne Kadar Zam Yapılır?
  19. 5 Seneyi Geçen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?
  20. Kira Tespit Davasında Faiz İstenir mi?
  21. Tespit Edilen Aylık Kira Bedeli Hangi Aydan İtibaren Geçerlidir?
  22. Kira Davası Ne Kadar Sürer?
  23. Ev Sahibi Kiracıyı İcraya Verirse Ne Olur?
  24. Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar 2022?
  25. 2022 Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?
  26. 7 Yılda Kira Tespit Davası Açılabilir mi?
  27. Kira Bedeli Nasıl İspat Edilir?
  28. 5 Yılı Dolan Kiracıdan Rayiç Bedel İsteme Nedir?
  29. 5 Yıl Dolmadan Kiracı Nasıl Çıkarılır? 
  30. Kiracıyı Kaç Sene Sonra Çıkabilir?
  31. Kira Tespit Davasında İhtar Şart mı?

Kira Tespit Davası (Kiranın Arttırılması) Nedir?

Kira tespit davası kira artışı için mülk sahibi tarafından açılan bir dava türüdür. Kiranın tespiti ve kiranın artışı için açılabilir. Kira sözleşmelerinde taraflar kira bedelini serbestçe belirleyebilirler. Yenilenen kira dönemlerinde ise bu kira bedelinde değişiklik yapılması mümkündür.Ancak yapılacak olan bu değişikliğin birtakım kanuni sınırları bulunmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesi uyarınca:

 • Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
 • Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
 • Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.

Düzenlemeden anlaşılacağı üzere taraflar arasında kira bedelinin değişiminde 3 ihtimal bulunmaktadır. Taraflar artış bedelinde anlaşamadıkları takdirde kira tespit davası açarak uyuşmazlığı çözme yoluna başvurabileceklerdir. Kira tespit davasının amacı kanuni sınırlamalara uyarak hakkaniyet sınırları çerçevesinde kiracıyı korumaktır. Kira bedelinin mahkeme tarafından belirlenmesi kira tespit davası açarak mümkün hale gelir.

Kira Bedelinin Tespiti Davası Şartları

Kira tespit davasının açılabilmesi için birtakım şartların oluşması gerekir. Şartlar şu şekilde sayılabilir:

 1. Geçerli bir kira sözleşmesi mevcut olmalıdır.
 2. Dava açmak için hukuki bir yararın varlığı gerekir.

Kira Bedelinin Tespiti Davası Ne Zaman Açılır?

Türk Borçlar Kanunu’nda davanın açılabileceği süreler düzenlenmiştir. TBK 345’e göre:

 • Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.
 • Eğer mahkeme tarafından belirlenecek olan bu kira bedeli yeni kira döneminde geçerli olsun isteniyorsa:
 • Dava yeni kira döneminden önceki 30 gün içerisinde açılmalı
 • Yeni kira başlangıcından en az 30 gün önceden, kira bedelinde artış olacağına dair yazılı bir bildirim yapılması halinde dava yeni kira dönemi içerisinde de açılabilir.
 • Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Yani sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunması halinde dava bu sürelerle bağlı olmayacak şekilde yeni kira döneminin sonuna kadar açılabilecektir.

Kira Tespit Davasını Kim Açabilir?

Davayı açmakta hukuki yararı bulunan herkes kira tespit davasını açabilir.

Hukuki yararı bulunan kişiler sözleşmenin tarafı olan kiracı ve kiraya veren olabilir. Aynı zamanda sözleşmenin tarafı olmasa da kiraya verilen taşınmazın maliki, varsa mirasçıları, taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet ilişkisi varsa paydaşlar bu davayı hakları oranında açabilirler.

Taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyet ilişkisi varsa bu durumda kişilerin birlikte dava açmaları ya da açılan bu davaya katılmaları gerekir. Miras ilişkilerinde durum böyledir.

Kiralananın başka birine satılması durumunda yeni malik eski malikin yerine geçer. Bu durumda yeni malikin kira tespit davası açma hakkı mevcuttur.

Kira Tespit Davası Kime Karşı Açılır?

Kira tespit davası kira sözleşmesinin yapıldığı taraf aleyhine açılır. Kiracı birden fazla ise husumet her kiracıya yöneltilmelidir.

Kira Tespit Davası 5 Yıl Kuralı Nedir?

Kira bedelinin tespiti davası 5 yıldan uzun ve 5 yıldan kısa süreli kira sözleşmesine göre bazı farklılıklar içerir.

Tarafların aralarında bedele ilişkin anlaşma yapmış olması ve bu kira sözleşmesinin 5 yıldan az süreli olması durumunda kira tespit davası açılamayacaktır. Kira bedeli yabancı para cinsinden belirlenmiş kira sözleşmesi söz konusuysa sözleşme tarihi üzerinden 5 yıl geçmedikçe kira bedeli değiştirilemez. Fakat bu kuralın bir istisnası bulunur. Türk Borçlar Kanununun 138. maddesinde bulunan aşırı ifa güçlüğü hallerinden birisi mevcutsa, taraflar 5 yılın tamamlanmasını beklemeden kira tespit davasını açabileceklerdir.

Konu 5 yıldan daha az sürmüş olan bir kira sözleşmesi ise:

Mahkeme tarafından belirlenecek olan kira bedeli tespit edilirken belirlenebilecek olan miktar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını (TÜFE) geçemez. Taraflar aralarında TÜFE den daha az bir artış kararlaştırmışlarsa mahkeme bunu reddederek TÜFE oranında bir artış yapılmasına hükmedecektir.

Konu 5 yıldan uzun sürmüş bir kira sözleşmesi ise:

Bu durumda TÜFE ile bir sınırlama yoktur. Kira bedelinin arttırılması TÜFE oranının üzerinde olabilir. Bilirkişi taşınmazın konumunu, çevredeki değişiklikleri (altyapı, ulaşım), enflasyonu göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapak sonucunu mahkemeye iletir ve hâkim genellikle bu değerlendirmeyi dikkate alır. Bilirkişi raporuna itiraz etmek mümkündür.

Kira Tespit Davası Harcı

Devletin mahkemelerin sunduğu yargı hizmetine karşılık olmak üzere aldığı paraya harç denir.

Kira bedelinin arttırılması halinde belirlenen kira farkı üzerinden nispi harç alınır. Örneklendirmek gerekirse güncel olarak 5.000 TL olan kira bedeli dava sonunda 7.000 TL olarak değişmişse bu durumda aradaki fark olan 2.000 TL dava harcı olarak ödenir.

Kira Tespit Davasında Yeni Kira Bedelinin Belirlenmesi

Yeni kira bedelinin tespit edilmesi için, öncelikle tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri örnekleri dosyaya alınmalı, bilirkişi tarafından kiralanan taşınmaz ve çevredeki emsaller incelenerek bu bilgiler mahkemeye sunulmalı, elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusunun konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb. kira parasına etki eden tüm unsular karşılaştırılmalı, emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, dava konusu taşınmazın tespiti istenen kira dönemi itibariyle yeniden kiraya verilmesi halinde boş olarak getirebileceği kira bedeli belirlenmeli, hakim tarafından bu kira bedeli dikkate alınmak suretiyle hakka uygun makul bir kira bedeline karar verilmelidir.

Kira Tespit Davasında Görevli Mahkeme

Kiranın arttırılması (kira tespit) davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Kira Tespit Dava Açma Süresi

Kiranın arttırılması (kira tespit davası) davasının açılması bakımından herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

5 Yıl Geçmeden Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?

Tarafların aralarında bedele ilişkin anlaşma yapmış olması ve bu kira sözleşmesinin 5 yıldan az süreli olması durumunda kira tespit davası açılamayacaktır. Ancak taraflar aralarında anlaşmamışlarsa bu halde sözleşme 5 yıldan kısa olsa da kira tespit davası açılabilir.

Kira sözleşmesi 5 yıldan uzun süreli ise veya 5 yıldan sonra yenilenen bir kira sözleşmesi ise bu durumda arada anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın dava açılabilir.

Kira bedeli yabancı para cinsinden belirlenmiş kira sözleşmesi söz konusuysa sözleşme tarihi üzerinden 5 yıl geçmedikçe kira bedeli değiştirilemez. Fakat bu kuralın bir istisnası bulunur. Türk Borçlar Kanununun 138. maddesinde bulunan aşırı ifa güçlüğü hallerinden birisi mevcutsa, taraflar 5 yılın tamamlanmasını beklemeden kira tespit davasını açabileceklerdir.

5 yıllık sürenin kira tespit davaları bakımından önemi yeni kira bedelini belirlerken uyulması gereken sınırlamalardır.

Kiracı ile Kiraya Veren Kira Bedelinde Anlaşabilir Mi?

Kiracı ve kiraya veren sözleşme hazırlanırken yeni dönemde uygulanacak olan kira bedelini kendi aralarında belirleyebilirler. Ancak bu bedel belirlenirken kanuni sınırlamalara uymak gerekir.

Kira Tespit Davası 5 Yıl Sonra Mı Açılır?

Taraflar aralarında kira bedeline dair herhangi bir anlaşma yapmamış ve kira süresi 5 yılın altında ise taraflar kira bedelinin belirlenmesini mahkemeden isteyebilirler.

Ancak tarafların arasında bir anlaşma mevcut ve bu kira sözleşmesi de 5 yıldan kısa süreli ise kira tespit davası açılamayacaktır. 

Kira sözleşmesi 5 yıldan uzun süreli ise veya 5 yıldan sonra yenilenen bir kira sözleşmesi ise bu durumda arada anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın dava açılabilir.

Geriye Dönük Kira Tespit Davası Açılabilir Mi?

Kira tespit davası geriye dönük olarak açılamaz. Ancak şartları oluşmuşsa davanın açıldığı kira yılının başından itibaren hüküm kurulabilir. TBK 345/3’e göre:

 • Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Kural olarak kira tespit davası her zaman açılabilmektedir. Fakat buna birçok sınır getirilmiştir. Örneğin sözleşmenin tarafları kira bedelindeki artışa ilişkin zaten bir anlaşma yapmışlarsa ve sözleşme 5 yılı henüz doldurmamışsa bu durumda dava açmakta hukuki yarar bulunmayacaktır.

Bunun dışında kanunda ihtar konusunda 30 günlük bir süreye ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Bu süre, dava sonucunun etkisi bakımından önemlidir.

Eğer mahkeme tarafından belirlenecek olan bu kira bedeli yeni kira döneminde geçerli olsun isteniyorsa:

 • Dava yeni kira döneminden önceki 30 gün içerisinde açılmalı
 • Yeni kira başlangıcından en az 30 gün önceden, kira bedelinde artış olacağına dair yazılı bir bildirim yapılması halinde dava yeni kira dönemi içerisinde de açılabilir.

Kira Tespit Davasında İhtarname Şart mı?

İhtarname, davanın açılma süresi ve etkisi yönünden önemli sonuçlar doğurur. Yeni kira başlangıcından en az 30 gün önceden, kira bedelinde artış olacağına dair yazılı bir bildirim yapılması halinde veya bu süre içerisinde dava açılması durumunda mahkeme tarafından hükmedilen karar yeni kira döneminde geçerli olacaktır.

Kira Tespit Davasında Kira Ne Kadar Artar?

Kira bedelinin arttırılması bazı kanuni sınırlamalara tabii tutulmuştur. Kira sözleşmesinin tarafları kira bedelinde bir anlaşma sağlamamışlarsa ve bu sözleşme 5 yıldan kısa süreli ya da 5 yılı henüz doldurmamış ise bu durumda yalnızca TÜFE oranında artış yapılabilecektir.

Eğer kira sözleşmesi 5 yıldan uzun süreli ise veya 5 yıldan sonra yenilenen bir kira sözleşmesi ise arada bir anlaşma bulunup bulunmadığına bakılmaksızın TÜFE oranı ile bağlı kalmaksızın, emsal ücretler, çevredeki gelişimler vs dikkate alınarak bunlara uygun düşecek bir artış yapılabilecektir.

Kira Tespit Davası Kaç Yıl Sonra Açılır?

Bu durum farklılık gösterir:

 1. Tarafların kira bedeli hususunda anlaşma sağlamış oldukları hallerde dava açılabilmesi için 5 yıl dolmalıdır.
 2. Taraflar bir anlaşma sağlamamışlarsa bu halde dava açılması için 5 yılın beklenmesi gerekmez.
 3. 5 yıllık yapılan kira sözleşmelerinde ise anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın her zaman dava açılabilir.

5 Yıl Sonunda Kira Tespit Davası Ne Zaman Açılır?

Kira tespit davasının her zaman açılması mümkündür. Bu açıdan kira tespit davası açmak için süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak kira bedelinin piyasa rayicine çekileceği dava kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren 5 yıl geçtikten sonra açılabilir.

Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Kira tespit davasının açılabilmesi için birtakım şartların oluşması gerekir. Şartlar şu şekilde sayılabilir:

 1. Geçerli bir kira sözleşmesi mevcut olmalıdır.
 2. Dava açmak için hukuki bir yararın varlığı gerekir.

Kira Tespit Davası Kaç Lira?

Kira tespit davalarında harç, talep edilen aylık kira bedeli ile mevcut aylık kira bedeli arasındaki fark üzerinden nispi olarak hesaplanır. hesaplanır. Örneğin; mevcut kira bedeli 15.000 TL, talep edilen kira bedeli 20.000 TL olsun. Bu durumda harca esas değer; 5.000 TL olur.

Bunun haricinde dava açarken gider avansı yatırılır. Tebligat giderleri, keşif ücretleri ve bilirkişi masrafları da ödenir. Davaya konu olan delillerin masrafları da yine ücrete eklenir. Davaya ait yargılama giderleri, dosyaya göre değişir.

Kira Tespit İlamları Kesinleşmeden İcraya Konulamaz

HGK -Esas : 2001/423 Karar: 2001/456

12/11/1979 günlü ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı gereğince kira tespit ilamları kesinleşmeden infaz edilemez. Bu nedenle kararın kendisi kesinleşmedikçe takip yapılamayacağı gibi ilamda yazılı yargılama gideri ve avukatlık ücreti vs. gibi istekler için de karar kesinleşmedikçe infaz yapılamaz.

Kira Tespit Davası Ücretini Kim Öder?

Kira tespit davası için oluşan masrafları, davayı açan kişi öder.

Ev Sahibi 5 Yıldan Önce Kiracıyı Çıkarabilir mi?

TBK 347'ye göre:

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira Tespit Davası Kaç Yıl?

Kira bedelinin tespiti davasının ne kadar süreceği olayların karmaşıklığına, iş yoğunluğuna, delillerin mahkemeye sunulduğu sürelere göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple davanın ne kadar süreceğine dair kesin bir süre verilememektedir. Ortalama 1 yıl sürmektedir.

Kira Bedelinin Tespiti Davasının Hukuki Mahiyeti

Kira tespit davasının amacı tarafların anlaşma sağlayamaması üzerine yeni kira döneminde kiranın ne kadar olacağının mahkeme tarafından tespit edildiği bir dava türüdür. Bu noktada bu dava türü inşai niteliktedir Zira var olan hukuki ilişkiye ilişkin yeni bir hukuki durum ortaya çıkartır.

Paylı Mülkiyette Kira Bedelinin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Davacı kiranın tesptinini istendiği taşınmaza paydaştır. Paylı mülkiyette her paydaş kendi payı oranında kira bedelinin tespitini isteyebilir. Dolayısı ile davacı dava dilekçesinde payı oranında kira bedelinin tespitini talep edebilir.

5 Yılı Dolan Kiracıya Ne Kadar Zam Yapılır?

Kira süresi 5 yılı aşmamış olan kira ilişkilerinde kira artırımı yalnızca yıllık TÜFE oranı üzerinden yapılırken 5 yılı aşkın kira ilişkilerinde artış TÜFE oranına bağlı kalınmaksızın yapılabilir. Bu noktada piyasanın durumu hakkında değerlendirme yapılarak hakkaniyete uygun bir kira artırımına karar verilir.

5 Seneyi Geçen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Kanuna göre kira sözleşmeleri aksi bir işlem yapılmadıkça her yıl kendiliğinden yenilenir. Ancak kiraya veren 10 yıllık uzama süresinin bitiminden sonra 'herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmadan' kiracıyı tahliye edebiliyor.

Kira Tespit Davasında Faiz İstenir mi?

Kira tespit davalarında faiz talep edilemez. Zira bu dava türü eda davası niteliğinde değildir.

Tespit Edilen Aylık Kira Bedeli Hangi Aydan İtibaren Geçerlidir?

Eğer kira tespit davası yeni kira döneminin başlamasından 30 gün öncesinde açılmışsa veya o 30 günlük süre içerisinde bildirimde bulunulmuşsa yeni kira bedeli, davanın açıldığı kira döneminin başından itibaren geçerlidir. Bunun yanı sıra bu durum söz konusu olmazsa mahkemenin kararı, sıradaki kira döneminde geçerli olacaktır.

Kira Davası Ne Kadar Sürer?

Kira bedelinin tespiti davasının ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Olayların karmaşıklığına, iş yoğunluğuna, delillerin mahkemeye sunulduğu sürelere göre değişkenlik gösterir. Bu sebeple davanın ne kadar süreceğine dair kesin bir süre verilememektedir. Ortalama 1 yıl sürmektedir.

Ev Sahibi Kiracıyı İcraya Verirse Ne Olur?

Türk Borçlar Kanunu'nun 315/II maddesine göre:

Bir kiracı kira bedelini 30 gün içerisinde ödemek zorundadır. Eğer 30 içerisinde ödeme yapmazsa icra takibi yapılır. Bu doğrultuda borçluya tebligat gönderilir. Eğer bu tebligata rağmen da 30 gün içerisinde ödeme yapmazsa icra hukuk mahkemesinde dava açılır ve kiracı tahliye edilir.

Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar 2022?

Tahliye davasında birçok masraf çıkmaktadır. Burada dava takibi masrafı, kiracının tahliyesi sonucunda oluşan masraf, gibi çeşitli masraflar yer almaktadır. Masraflar dava açılmadan ödenmelidir.Tahliye davasında oluşacak masraflar davanın ilerleyişine göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

2022 Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davasının ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Olayların karmaşıklığına, iş yoğunluğuna, delillerin mahkemeye sunulduğu sürelere göre değişkenlik gösterir. Tahliye davalarında karar süreci ortalama, 3 ay ile 1,5 yıl arasında değişebilir.

7 Yılda Kira Tespit Davası Açılabilir mi?

Kira tespit davasının her zaman açılması mümkündür. u açıdan kira tespit davası açmak için süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak kira bedelinin piyasa rayicine çekileceği dava kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren 5 yıl geçtikten sonra açılabilir.

Kira Bedeli Nasıl İspat Edilir?

Yıllık kira bedelinin tutarı senetle ispat sınırının üzerindeyse ve kiralayanın açık muvafakati yoksa bu yön kiracı tarafından ancak yazılı delille ispatlanabilir; tanık dinlenemez. Bu sebeple kirayı elden veren kişilerin karşılığında makbuz almaları bu noktada kolaylık sağlar.

Kira Tespit Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Kira bedelinin bir hakim tarafından değerlendirilmesini ve karar verilmesini isteyen kişiler beş senede bir talep etme hakkına sahiptir.

5 Yılı Dolan Kiracıdan Rayiç Bedel İsteme Nedir?

Rayiç bedel kısa bir anlatımla malın pazar değeri demektir. Kiraya veren normal şartlarda kira artışını 12 yılık TÜFE oranı üzerinden isteyebilecek iken 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme hakkı vardır.

5 Yıl Dolmadan Kiracı Nasıl Çıkarılır? 

10 yıl ve üzeri kira süresinin dolmasının haricinde sürenin bitimine dayalı olarak kiracı tahliyesi mümkün değildir. Ancak:

 • Tahliye taahhütnamesi varsa
 • Ev- işyeri sahibinin gereksinimi mevcutsa
 • Yeniden inşa veya imar yapılacaksa
 • Ev – İşyerinin Satılacaksa
 • Kira bedeli ödenmemişse

kiracı evden çıkarılabilir. Ancak yukarıda sayılan durumların kendi içerisinde birtakım prosedürleri vardır.

Kiracıyı Kaç Sene Sonra Çıkabilir?

Sürenin bitimine dayanarak ancak 10 yılı dolan kiracıyı çıkarmak mümkün olur. Bunun haricinde

 • Tahliye taahhütnamesi varsa
 • Ev- işyeri sahibinin gereksinimi mevcutsa
 • Yeniden inşa veya imar yapılacaksa
 • Ev – İşyerinin Satılacaksa
 • Kira bedeli ödenmemişse

kiracı evden çıkarılabilir.

Kira Tespit Davasında İhtar Şart mı?

Kira tespit davasında ihtar çekmek zorunlu değildir. İhtar çekilmesi verilen kararın hangi kira dönemi içersinde uygulanacağı hususunda önem taşır. Kira sözleşmesinden itibaren 5. yılın dolmasına 1 ay kala çekilen ihtar, kira yılı içinde açılacak olan davadaki bedelin o kira yılının başından itibaren hükmedilmesini sağlar. Ancak bu koşullar olmadan açılan kira tespit davasında mahkemenin belirleyeceği yeni kira bedeli bir sonraki yani takip eden kira dönemi için geçerli olacaktır.

Soru Sor Şimdi Ara